Dŵr, Argaeau a Chronfeydd Dŵr

Dŵr, dŵr ymhobman .... Taith o’r Cwm

Taith dywys o gwmpas argaeau a chronfeydd dŵr Cwm Elan.  Mae’r gweithgaredd yn addas ar gyfer pob oed a gallwn addasu’r daith er mwyn cyd-fynd â gofynion nifer o bynciau.
 

Nodwch: Dylai athrawon y Blynyddoedd Cynnar a Chyfnod Allweddol 1 fod yn ymwybodol bod cryn dipyn o deithio, ac nid yw ymweld â thu mewn i’r argae yn addas ar gyfer y rhai o dan saith oed.

Gall Taith o’r Cwm gynnwys unrhywun o’r  canlynol (nodwch wrth fwcio):-

**Argaeau, afonydd a chronfeydd dŵr fel adnodd dŵr

**Taith gerdded trwy argae!

**Hanes y cwm, yn dod yn fyw trwy hen luniau

**Effaith dynol ar yr amgylchedd

**Pŵer hydro-electrig

**Rheolaeth y coetiroedd fel adnodd cynaliadwy

**ardaloedd gwarchod amgylchedd

**Twristiaeth

**Ffermio ar yr uwchdiroedd

**Gwrthdaro a galwadau defnydd y tir ac adeiladu’r argae – pwnc astudiaeth delfrydol

            .Hyd y gweithgaredd: hanner diwrnod

            .Oedran: Cyfnod Allweddol 2 ac i fyny (gweler nodiadau ar Gyfnod                 Allweddol1)

.Uchafrif o ddisgyblion: 1 bws moethus neu hyd at 3 bws mini

            .Cysylltiadau cwricwlwm: Sc1, Sc3, G, H, T

            .Amser o’r flwyddyn: trwy gydol y flwyddyn

Bydd angen eich cerbyd eich hun ar gyfer y gweithgaredd hwn

Taith Gerdded yn y Cwm

Gellir cynllunio teithiau cerdded ar gyfer thema arbennig os dymunir a gellir amrywio’r hyd.  Gall y lleoliad cynnwys yr hen rheilffordd (sy’n dilyn llwybr ochr yn ochr â’r argaeau a’r cronfeydd dŵr), Argae Nant y Gro (a ffrwydrwyd yn ystod arbrofion cynnar bom naid Barnes Wallis) neu daith gerdded trwy’r coetiroedd.

Gall y grŵp gael ei arwain gan y Ceidwad Addysg Amgylchedd, neu gellir cynllunio arweinlyfr os dymunir ar gyfer athrawon i arwain y daith gerdded gyda’u dosbarth.  Fe fydd llefydd o ddiddordeb a gwybodaeth ychwanegol yn gynwysedig ynghyd â gweithgareddau (megis braslunio) i’r disgyblion.

 • Hyd y gweithgaredd: hanner diwrnod fel arfer
 • Oedran: pob Cyfnod Allweddol
 • Uchafrif o ddisgyblion: 30-60 (yn dibynnu ar leoliad y daith gerdded)
 • Cysylltiadau cwricwlwm: Sc1, Sc2, Sc3, G, H, T, A (yn dibynnu ar ddewis y gweithgareddau)
 • Amser y flwyddyn: trwy gydol y flwyddyn

Efallai y bydd angen eich cerbyd eich hun arnoch ar gyfer y gweithgaredd hwn

Y Gylchred Ddŵr

Dysgwch am bwysigrwydd dŵr a’i ddefnydd ym mywyd bob dydd, dysgwch adnabod gwahanol gyfnodau’r gylchred ddŵr a thynnwch lun o’ch cylchred ddŵr eich hun!

Mae hwn yn weithgaredd dan do wedi’i leoli yn y Ganolfan Ymwelwyr, gan ddefnyddio nifer o arddangosfeydd.  Mae’n bosib cynnwys taith gerdded i ymweld ag argae a chronfa ddŵr er mwyn dysgu am gyflenwad a storio dŵr.

 • Hyd y gweithgaredd: hyd at hanner diwrnod
 • Oedran: Cyfnod Allweddol 1 a 2
 • Uchafrif o ddisgyblion: 20-25
 • Cysylltiadau cwricwlwm: Sc1, Sc3, G
 • Amser y flwyddyn: trwy gydol y flwyddyn

Effeithiolrwydd Dŵr (hefyd ar gael fel gwaith allanol yn eich ysgol!)

Ydych chi’n arbed dŵr neu’n gwastraffu dŵr?  Mae dŵr yn gorchuddio 70% o wyneb y ddaear, ond mae’n brin mewn rhannau helaeth o’r byd, gan gynnwys y DU yn ystod rhai blynyddoedd.

Dyna paham y mae’n hanfodol ein bod yn gwneud y defnydd gorau o ddŵr heb  ei gymryd yn ganiataol! Dysgwch am faint o ddŵr rydym yn gwastraffu a’r newidiadau syml y gallwch eugwneud i’ch helpu i fod yn ddoeth gyda dŵr.

 • Hyd y gweithgaredd: hyd at hanner diwrnod
 • Oedran: Cyfnod Allweddol 2
 • Uchafrif o ddisgyblion: 20-25
 • Cysylltiadau cwricwlwm: Sc1, G, M
 • Amser y flwyddyn: trwy gydol y flwyddyn