Gwybodaeth am yr Ymweliad

Mae pob ymweliad addysgol am ddim, ac os nad ydy’ch ysgol wedi ymweld â Chwm Elan o’r blaen, efallai y byddwch yn gymwys i hawlio tuag at gostau cludiant sy’n gysylltiedig â’ch ymweliad!  Holwch y Ceidwad Addysg am ragor o wybodaeth.

Trefnu ymweliad

Cysylltwch â’r Ceidwad Addysg ar (01597) 810390 ar gyfer trefnu dyddiadau posib.  Mi fyddai’n dda ar yr adeg hwn i drafod yn fanwl y pynciau yr hoffech astudio, neu i drefnu ymweliad o flaen llaw.

Staffio

Oherwydd y nifer bach o staff addysgol sydd yn y Ganolfan Ymwelwyr, rhaid i’r grwpiau ddod â nifer addas o oedolion i helpu gyda’r gweithgareddau.  Ar gyfer llawer o’r gweithgareddau rhaid cael nifer bach o ddisbyglion mewn pob grŵp (i rai ein uchafrif yw 16).  Rhaid i bob grŵp gael ei oruchwylio yn ofalus, yn enwedig os dewisiwyd pynciau dŵr.  Mae’n hanfodol bod dau oedolyn i bob grŵp, sy’n rhoi cymhareb o 1 oedolyn i 8 plentyn ar gyfer gweithgareddau dŵr (megis chwilota mewn pyllau a chymhareb o 1:10 ar gyfer yr holl weithgareddau eraill).

Health and Safety

Quality Badge logo

Dyfarnwyd Bathodyn Ansawdd ‘Dysgu Tu Allan i’r Dosbarth’ i ni, gwobr sy’n cael ei ddyfarnu i ddarparwyr sy’n cynnig profiadau dysgu ac addysg o’r answadd uchaf mewn amgylchedd diogel yn yr awyr agored.  Ni yw’r safle cyntaf i’w restri yng Nghymru.

Cynhyrchwyd asesiadau risg ar Ystâd Elan ar gyfer pob gweithgaredd addysgol.  Mae copïau ar gael i staff sy’n arwain ymweliadau addysgol.  Gofynnwch amdanynt.  Mae staff sydd a gofal dros bartïon ymweld yn hollol gyfrifol dros ymddygiad aelodau’r parti tra ar Ystâd Elan.  Cyfrifoldeb y staff sy’n ymweld yw lles, iechyd a diogelwch y disgyblion.

Mae gennym hefyd ddogfen iechyd a diogelwch generig: Safety Information For Educational Groups, cliciwch ar y cyswllt er mwyn gweld yr wybodaeth bwysig yma.  Mae staff Ceidwaid Cefn Gwlad Cwm Elan yn gymwys mewn cymorth cyntaf ac wedi’u gwirio gan y Gwasanaeth Dateglu a Gwahardd (DBS).

Dillad

Rhaid i bob disgybl wisgo trwser a dod â dillad gwrth-ddŵr, hyd yn oed yn yr haf gan fod y tywydd yn gyfnewidiol trwy gydol y flwyddyn!  Mae esgidiau addas yn hanfodol, ac os yn bosib esgidiau cerdded gyda gwadnau gwrth-lithr da.  Nid oes angen welingtons fel arfer – gofynwch wrth fwcio.  Hyd yn oed mewn tywydd twym, ni argymhellir gwisgo troswer byr a sgertiau oherwydd y perygl o frathiad gan drogod, yn enwedig tra’n ymweld â choetiroedd.

Amser Cinio

Dylai disgyblion ddod â bocs bwyd a diod.  Yn ystod tywydd twym iawn efallai y bydd angen i’r disgyblion fynd â diod gyda nhw yn ystod y gweithgareddau, ynhyd â diod amser cinio.  Mae cyfleusterau dan do fel arfer ar gael os yw’r tywydd yn anaddas ar gyfer picnic.

Siop Anrhegion

Mae’r siop anrhegion yn y Ganolfan Ymwelwyr ar agor trwy gydol y flwyddyn ar gyfer partïon ymweld, er efallai na fydd cymaint o ddewis yn ystod misoedd y gaeaf.

Os bydd grwpiau addysgol yn awyddus i ymweld â’r siop, rhaid gwneud yr ymweliad yn rhan o raglen y dydd er mwyn sicrhau na fydd mwy na phymtheg o ddisgyblion yn y siop ar yr un pryd.  Os hoffech ymweld â’r siop, gwnewch hyn yn hysbys pan yn trefnu’r ymweliad.

Offer

Mae’r holl offer ar gael am ddim, ond, pe byddai’n cael ei dorri neu eiddifrodi gan ddisgybl, bydd disgwyl i’r grŵp ymweld gyfrannu tuag at y gost o’i newid.

Cadwraeth/Tywydd

Mae llawer o’r cynefinoedd a lleoliadau a ddefnyddir ar gyfer gwaith addysgol yn cael eu rheoli yn bennaf am eu gwerth cadwraeth, felly o ganlyniad gall hyn golygu bod mynediad i’r safle yn gyfyngedig ar wahanol adegau o’r flwyddyn (e.e. os yw aderyn yn nythu yn yr ardal neu’n cael ei ddifrodi oherwydd gorddefnydd).  Mae amgylchiadau eraill gall gwneud y safle yn beryglus sef cyfnodau hir o dywydd sych, glawiadau trwm sydyn, cyfnodau gwyntog neu rhewllyd.  O dan yr amgylchiadau hyn, ble’n bosib, fe ddarperir gweithgareddau addas eraill (e.e. os bydd hi’n eithafol o wlyb fe ddown â’r deunydd i’r ystafell ddosbarth).

I drefnu, cysylltwch â’r Ceidwad Addysg yn y lle cyntaf i drafod eich anghenion cyn anfon ffurflen fwcio.

Lawrlwythwch yr wybodaeth diogelwch yma: Safety Information For Educational Groups