Amdanom ni

Dŵr Cymru Welsh Water yw perchnogion Stad Elan ond mae’r rhan fwyaf ohoni wedi’i breinio yn Ymddiriedolaeth Cwm Elan ar brydles 999 mlynedd. Mae darparu cyflenwad dŵr glân yn un o brif swyddogaethau’r Stad – ac felly mae’r ardal gyfan yn cael ei rheoli mewn ffordd eco-gyfeillgar er mwyn diogelu ansawdd y dŵr. Mae hynny, yn ei dro, yn golygu bod cyfoeth o fywyd gwyllt amrywiol yn y cwm. Yn wir, mae’r ardal gyfan yn rhan o Ardal Amgylcheddol Sensitif (AAS) Mynyddoedd Cambria; mae’n Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) ar gyfer adar gwyllt; ceir ynddi Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) ar gyfer cynefinoedd; ac mae’r rhan fwyaf o’r tir wedi’i ddynodi’n Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA).

Rydym yn gwerthfawrogi arwyddocâd y dynodiadau hyn ac yn cyflogi tîm o Geidwaid Cefn Gwlad i ofalu am y Stad. Mae eu gwaith nhw’n cynnwys helpu’r cyhoedd i fwynhau bywyd gwyllt a harddwch yr ardal a gwneud gwaith rheoli cynefinoedd, gwaith cadwraeth a gwaith i hwyluso mynediad.

Rydym yn gweithio’n galed i warchod creaduriaid a phlanhigion Stad Elan, i annog y cyhoedd i ymweld, i hybu addysg amgylcheddol ac i warchod y Stad rhag datblygiadau anaddas.

Ymddiriedolaeth Cwm Elan sy'n gyfrifol am weinyddu'r rhan fwyaf o'r Stad 72 milltir sgwâr fel Landlord i 28 o ffermydd a 38 o dai, a ffermio 9 bloc o dir 'mewn llaw'(sef cyfanswm o dros 7,000 erw) a gofalu am gyfleusterau ar gyfer y cyhoedd, bythynnod gwyliau a chynnal a chadw'r stad yng Nghwm Elan a Dyffryn Claerwen.

Mae hon yn ardal o harddwch naturiol ond bu gan ddyn law yn ei ffurfio hefyd. Mae’n ardal i’w mwynhau a’i diogelu gan bawb ohonom. Fel gwarchodwyr Cwm Elan, edrychwn ymlaen at eich croesawu a hoffem glywed eich ymateb, eich barn a’ch pryderon.

Os oes gennych ymholiadau am:

Tir agored y bryniau, tir fferm wedi’i ffensio, Pentref Elan, ffermydd neu lety hunanarlwyo 

Cysylltwch ag Ymddiriedolaeth Cwm Elan

Swyddfa Stad Elan
Pentref Elan
Rhaeadr Gwy
Powys LD6 5HP

Ffôn: +44 (0)1597 810449
Ffacs: +44 (0)1597 811276
ebost: estateoffice@elanvalley.org.uk

Os oes gennych ymholiadau am:

Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan, yr argaeau a’r cronfeydd dŵr, y coetiroedd, Llwybr Cwm Elan

Cysylltwch â Dŵr Cymru Welsh Water

Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan
Cwm Elan
Rhaeadr Gwy
Powys LD6 5HP

Ffôn: +44 (0)1597 810880
Ffacs: +44 (0)1597 811206
ebost: elanrangers@dwrcymru.com

Gallwch ddefnyddio’r Ffurflen Gysylltu i ofyn am ragor o wybodaeth neu os oes gennych ryw sylwadau neu awgrymiadau am y wefan hon.