Cynefinoedd

Byd y Dŵr

Dysgwch am y byd cyffrous sydd o dan y dŵr yn ein pwll pwrpasol!

Gall disgyblion astudio’r gwahanol mathau o fywyd mae dŵr yn cynnal, sut mae’r anifeiliaid wedi addasu i amgylchedd dyfrol, defnyddio nodweddion allweddol i’w hadnabod a dysgu am gylchred eu bywydau.

Gall Cyfnod Allweddol 3 ac uwch ddysgu am ffactorau anfiotig megis pH a thymheredd.

Gall gweithgaredd hanner diwrnod delfrydol cynnwys astudio cynefinoedd coetir a dŵr croyw hyd at lefel Cynradd, gan ymestyn i ddiwrnod cyfan ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 ac uwch.

 • Hyd y gweithgaredd: hyblyg, gweler isod
 • Oedran: pob Cyfnod Allweddol
 •  Uchafrif o ddisgyblion: 16 os mai hwn yw’r unig bwnc a ddewisir,
 • 32 os astudir Chwilod Llewyrchus ar yr hyn pryd (gweler isod)
 • Cysylltiadau cwricwlwm: Sc1, Sc2
 •  Amser y flwyddyn:  Ebrill hyd Hydref

Rhaid defnyddio eich cerbyd eichhun ar gyfer y gweithgaredd hwn

Chwilod Llewyrchus

Darganfyddwch fwy am y chwilod bach yn amgylchedd y coedtiroedd neu’r glaswelltiroedd.  Defnyddir mathau gwahanol o samplu, a gall gynnwys helfa sbwriel dail, sgubo â rhwydi a defnyddio pwters i ddal anifeiliaid.

Defnyddio nodweddion allweddol i adnabod yr anifeiliaid, darganfod pwy sy’n bwyta pwy a thynnu llun o gadwyn fwyd syml.

Ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 ac uwch, gellir cynnwys gweoedd bwyd a phyramidiau rhifau yn y sesiwn, ynghyd â ffactorau anfiotig.

Mi fyddai gweithgaredd hanner diwrnod delfrydol yn cynnwys astudio coetiroedd a chynefinoedd dŵr croyw i Gyfnod Allweddol 1 a 2, gan ymestyn hyd at ddiwrnod llawn i Gyfnod Allweddol 3 ac uwch.

 • Hyd y gweithgaredd: hyblyg, gweler uchod
 • Oedran: pob Cyfnodau Allweddol
 • Uchafrif o ddisgyblion: 16 os mai hwn yw’r unig bwnc a ddewisir, 32 os astudirByd y Dŵr ar yr un pryd (gweler uchod)
 • Cysylltiadau cwricwlwm: Sc1, Sc2
 • Amser y flwyddyn: Ebrill hyd Hydref

Efallai bydd angen defnyddio eich cerbyd eich hun ar gyfer y gweithgaredd hwn

Astudiaethau Coetiroedd

Gall disgyblion astudio’r coetiroedd llydanddail a chonifferaidd, gan gynnwys elfennau biotig (byw) ac anfiotig (anfyw).

Mae’n bosib astudio’n coedtiroedd wrth i’r tymhorau newid  a gwneud arolwg o’r mamaliaid bach.  Ar gyfer y plant iau, fe allwn arwain teithiau cerdded trwy’r coetir i gynnwys amryw o gemau a gweithgareddau addysgol a synhwyraidd.

 • Hyd y gweithgaredd: fel arfer hanner diwrnod
 • Oedran: pob Cyfnod Allweddol
 • Uchafrif o ddisgyblion: 30 (wedi’u rhannu i ddau grŵp llai)
 • Cysylltiadau cwricwlwm: Sc1, Sc2, G, H, E, A, M (dibynnu ar y dewis o weithgaredd)
 • Amser y flwyddyn: rhai gweithgareddau trwy gydol y flwyddyn

Efaill bydd angen defnyddio eich cerbyd eich hun ar gyfer y gweithgaredd hwn