Archwilio Elan

Mae Cwm Elan yma i bawb i’w fwynhau.  Pob blwyddyn, rydym yn croesawu tua hanner miliwn o ymwelwyr, o’r ifanc i’r rhai sy’n ifanc eu hysbryd ac yn heini, i’r rhai sydd yn chwilio am seibiant a llonyddwch.  Efallai mai ond ychydig o oriau y byddwch yma ond mae digon i’w wneud a fydd yn codi awydd arnoch ar gyfer dychwelyd; neu efallai’ch bod yn aros ar yr Ystâd neu’n gyfagos, ac fe fyddwch yn gadael gan edrych ymlaen at eich ymweliad nesaf.

Mae gennym lawer o wybodaeth i’ch helpu i wneud y gorau o’ch amser gan gynnwys cerdded, seiclo a theithiau gyrru. Peidiwch ag anghofio bod ein tîm o Geidwaid yma i’ch helpu ac i rannu eu hoffter o’r lle arbennig hwn.

Dronau

Yma yng Nghwm Elan rydym eisiau i bawb fwynhau’r golygfeydd godidog ac i hel atgofion da. Fodd bynnag, golyga hyn gadw at reoliadau a chyngorion yr Awdurdod Hedfan Sifil a’n rhaininnau er mwyn gwarchod nid yn unig y cyhoedd ond hefyd yr argaeau a’r adeiladwaith cysylltiol ynghyd â’n bywyd gwyllt.

Gellir darganfod y cyfyngiadau ar yr awyrle trwy ddefnyddio Sky Demon.  Mae hwn yn bwysig iawn gan fod hawl gan y Llu Awyr i ddefnyddio rhan o Ganolbarth Cymru ar gyfer hyfforddiant hedfan isel, a gellir gweld yr amserlen ar wefan www.gov.uk o dan LFA7(T), tu allan i’r amserau hyn gall awyrennau cyflym hedfan i 76m. O dan 120m cyfrifoldeb y Peilot Drôn  ac Awyrennau yw gofalu dros bawb arall.

Mae angen trwydded ar gyfer hedfan droniau yn yr ardal at bwrpas masnachol.  Mae angen Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus pan yn hedfan mewn ardaloedd cyhoeddus ar gyfer gweithredwyr preifat a masnachol.

Mae’r Awdurdod Hedfan Sifil a’r Gorchymyn Mordwyo Awyr yn gofyn bod pob gweithredwr drôn yn cadw at y Cod Drôn.  Peidiwch â hedfan ger maes awyrennau neu meysydd glanio.  Cofiwch gadw o dan 400 troedfedd/120m.  Cadwch olwg ar eich drôn ar bob amser – cadwch i ffwrdd o bobl ac eiddo.  Peidiwch â hedfan ger awyrennau.  Mwynhewch yn gyfrifol.  Gall anwybyddu’r canllawiau yma arwain at erlyniad gan yr Awdurdod Hedfan Sifil a rhoi gwybod i’r heddlu, ynghyd â dirwyon uchel gall peryglu awyrennau arwain at bum mlynedd o garchar  os yn euog.

Yma yn Elan rydym wedi cael achos o drôn yn hedfan yn rhy agos at argae, o ganlyniad collwyd y drôn gan gostio’r perchennog tua £500.  Mae ein tîm o warchodwyr yr argaeau yn gweithio’n frwd trwy gydol y flwyddyn i sicrhau cyflwr ein argaeau a’u diogelwch rhag peryglon droniau sy’n hedfan yn isel.

Cod Drôn http://dronesafe.uk/drone-code/

Ap ar gyfer Cynorthwyo Drôn http://dronesafe.uk/drone-assist

Sky Demon http://www.skydemon.aero/

Nodwch:  Nid oes gan bob Ap drôn parthau hedfan cyfyngedig sy’n gyfoes.

Tymor Bridio Adar Mawrth – Medi yn ystod yn cyfnod yma ni chaniateir gweithgareddau megis torri coed a thorri cloddiau heb fod arolwg manwl wedi cael ei wneud cyn cychwyn y gwaith.  Gweir hyn er mwyn gwarchod yr adar sy’n nythu rhag aflonyddwch a’u nythod o ddifrod neu niwed (sy’n drosedd);  yma yng Nghwm Elan mae hyn yn cynnwys ein creigiau a chlogwyni.  Felly gofynnwn i chi osgoi’r ardaloedd hyn yn ystod y cyfnod yma er mwyn lleihau’r anflonyddwch i’r adar sy’n nythu, rhai ohonynt yn adar prin. Cadwch yn glir o goetiroedd, fforestydd a gwrychoedd.  Peidiwch â hedfan droniau yn agos at gerrig brig neu ar ochrau’r clogwyni.  Gadewch lonydd i safloedd nythu, gall aflonyddwch achosi i’r wyau cael eu gadael.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hedfan droniau yng Nghwm Elan holwch wrth ein desg wybodaeth, ffoniwch 01597 810 880 e-bostiwch elanrangers@dwrcymru.comrydym yn barod i helpu.  Rhoddwyd y canllawiau yma at ei gilydd gan Dŵr Cymru Welsh Water gyda chyngor a chyfarwyddyd gan Y Weinyddiaeth Amddiffyn a’r Awdurdod Hedfan Sifil.