Gwirfoddolwch gyda ni

GWIRFODDOLWCH GYDA NI

Yn ystod y cynllun, mae llawer o gyfleoedd i ymwneud â gwahanol prosiectau.  Rydym yn cynnig nifer o swyddogaethau gwirfoddol, megis:

  • Monitro bioamrywiaeth

  • Adfer cynefin

  • Recordio hanes llafar

  • Ymchwilio ac Archifo

  • Arolygon Cyflyrau

  • Ffotograffiaeth a ffilm

Fe hyrwyddir y cyfleoedd hyn mewn nifer o ffyrdd.  Fodd bynnaf, os hoffech dderbyn gwybodaeth yn uniongyrchol, cwblhewch y ffurflen hon.

I gael mwy o wybodaeth ar gyfleoedd gwirfoddoli, cysylltwch ag Anna Georgiou

 

HANESION Y GWIRFODDOLWYR

Sarah

"Gwirfoddolais i dreftadaeth naturiol Prosiect Elan Links ym mis Tachwedd 2018, er mwyn helpu gwarchod tirwedd, planhigion ac anifeiliad Cwm Elan.  Rwy’n hynod o falch fy mod wedi gwneud hyn!

Fe dderbyniais groeso cynnes iawn o’r dechrau, rydw i wedi cwrdd â phobl hyfryd a chyfeillgar ymhlith staff y prosiect a gwirfoddolwyr eraill sy’n fwy na pharod i rannu eu gwybodaeth a’u harbenigedd. Mae’r gwirfoddolwyr wedi derbyn hyfforddiant oddi wrth arbenigwyr ar gyfer pob arolwg maes. Y sesiwn hyfforddiant cyntaf i mi fynychu oedd i wneud arolwg o gennau.  Rwyf bellach wedi magu sgiliau a gwybodaeth er mwyn adnabod mwsoglau, llys yr afu a rhedyn.

Yn ystod yr haf roedd cyfle i gynnal arolwg ar y dolydd, gan rannu gwybodaeth ac ymarfer sgiliau adnabyddiaeth botanegol o dan hyfforddiant arbenigol. Roedd hwn yn cynnwys hyfforddiant penodol er mwyn adnabod planhigion blodeuol a gweiriau.

Fe wnes i barhau i ehangu fy mhrofiad botaneg ymhellach trwy wirfoddoli gyda’r BSBI gan ymuno â grŵp BSBI lleol, wedi i mi wneud  cysylltiadau tra’n gwirfoddoli gyda Phrosiect Elan Links.  Mae fy angerdd a’m hyder wedi cynyddu digon i astudio ac ymarfer adnabod planhigion adref.

Rwyf hefyd wedi datblygu angerdd tuag at diroedd mawnog.  Yn ystod 2019 roeddwn yn gallu cynorthwyo gyda nifer o arolygon mawnog.  Dysgais sut i wneud arolwg trawslunio llystyfiant mawn, ymgymryd â phrofi dyfnder y mawn, mapio erydiad, canfod cyfeiriad llif dŵr a defnyddio GPS.  Mae hwn wedi bod yn brofiad amhrisiadwy ac wedi fy nghalluogi i ddiogelu rhagor o hyfforddiant a phrofiad yn y maes.  Rydw i wrth fy modd yn mynd i’r llefydd anghysbell, gwyllt ac agored sy’n rhan mawr o ardal Ystâd Elan.  Mae’n anhebyg y byddwn wedi ymweld â’r ardaloedd hyn fel ymwelydd.  Mae’r arolygon wedi dyfnhau fy nghysylltiad a’m dealltwriaeth o’r llefydd prydferth, arbennig hyn.  Rydw i wedi dysgu llawer am y bywyd gwyllt sy’n gysylltiedig â’r mawnogydd.

Rydw i wedi derbyn hyfforddiant ac wedi cynorthwyo gydag arolygon yn ymwneud â mwyalchod y mynydd, chwilgorn y mynydd, pibyddion y mawn a’r gylfiniriaid.

Rydw i wedi derbyn hyfforddiant gwirfoddoli pellach gan gynnwys cwrs deuddydd ar Ddiogelwch Sylfaenol ar y Mynydd, cyflwyniad i GIS, a mynychu gweithdai ffilm/ffotograffiaeth.

Yn amlwg, roedd mis Mawrth 2020 yn golygu bod rhaid i wirfoddoli ddod i ben, ond rydw i wedi parhau i ymarfer fy sgiliau adnabod tra adref.  Rydw i’n edrych ymlaen at y dydd pan fydd y gwirfoddolwyr yn gallu dychwelyd i Gwm Elan a pharhau â’r prosiect!  Gobeithio bydd hyn yn gallu digwydd rhywbryd yn 2021.

Byddwn yn annog unrhyw un i fod yn wirfoddolwr, mae’n brosiect cyfoethog ac ysbrydol, yn dda i natur ac yn dda i’r enaid."

 

Jill

"Wedi cael fy magu yn Rhaeadr, ac yna byw oddi cartref am nifer o flynyddoedd, y bwriad oedd i mi ddychwelyd yn ôl adref.

Mae hanes Rhaeadr, yr ardal a’i phobl wedi bod o ddiddordeb mawr i mi, felly roeddwn wrth fy modd i gael cysylltiad â Phrosiect Hanesyddol Elan Links.

Mae fy ymglymiad yn cynnwys:-

Arddangosfeydd Hanes Lleol, cymryd rhan mewn cyfarfodydd lle mae pethau cofiadwy yn cael eu rhannu (Dangos a Dweud), yn helpu i drefnu siaradwyr misol (yn anffodus mae rhain wedi’u cwtogi oherwydd y cyfyngiadau presennol), cymryd rhan mewn Gweithdai Hanes Llafar.

Mae wedi bod yn bleser i gofnodi atgofion pobl lleol yn y gweithdai hanes llafar uchod.

Ar hyn o bryd rydw i’n trawsysgrifio cofnodion Hanes Llafar, ac yn eu cael yn hynod addysgol.

Gobeithio pan fydd ‘normalrwydd’ yn dychwelyd, y bydd prosiectau Elan Links yn parhau i ffynnu."

Charlie

“Bu diddordeb gennyf erioed mewn hanes lleol, a gan fy mod yn fy mlwyddyn olaf yn y brifysgol, roedd rhaid i mi ddewis pwnc ar gyfer fy nhraethawd hir.  Roedd fy narlithiau ar dreftadaeth wedi ennyn fy niddordeb mewn treftadaeth goll, gan ei fod yn rhywbeth rydym yn ei chymryd yn ganiataol.  Fodd bynnag, mae cymunedau yn bodoli sydd â’i hetifeddiaeth, traddodiadau a threftadaeth bellach ar goll heb gofnod o’u bodolaeth.  Penderfynais ysgrifennu fy nhraethawd hir ar gymunedau coll Cwm Elan a oedd yn bodoli cyn codi’r argae, gan ganolbwyntio ar y diffyg cydnabyddiaeth y bu i’r cymunedau hyn.  Rydw i wedi byw yn yr ardal leol gydol fy mywyd a hyd nes i mi ymchwilio’n ehangach, nid oeddwn yn ymwybodol am y cymunedau bach gwledig a gollodd eu hetifeddiaeth yn sgil eu diwreiddio.  Penderfynais gwirfoddoli ar brosiect Elan Links oherwydd fy mod yn cefnogi rhai amcanion neilltuol, gan gynnwys gwell rheolaeth a chadwraeth treftadaeth Elan.

Yn ystod fy nghyfnod gwirfoddoli i brosiect Elan Links, rydw i wedi gallu ymwneud ag amryw dasgiau.  Bu rhywbeth gwahanol i’w wneud yn ddyddiol, a does un diwrnod yn debyg i’r llall!  Rydw i wedi gorfod ymchwilio i gyfarpar trawsgrifio, clustffonau cywir ac offer camera/ffôn.  Rydw i wedi bod yn gysylltiedig â’r syniad o greu taith drefol yn Rhaeadr wedi’i seilio ar y cyfnod Fictorianaidd.  Er mwyn gwneud hyn rydw i wedi magu cysylltiad agos gyda grŵp fechan o wirfoddolwyr sydd yn awyddus i’w threfnu a’i chreu.  Rydw i wedi gorfod ymchwilio i deithiau trefi eraill, ymchwilio i fusnesau yn Rhaeadr yn niwedd y bedwaredd ganrif ar ddeg/yn gynnar yn yr ugeinfed ganrif gan ddod o hyd i fapiau posib y gallwn eu defnyddio ar gyfer y daflen.  Rydw i wedi gallu cyfarfod â phobl newydd, creu cysylltiadau newydd a mwynhau trafod gyda phobl sydd yn teimlo yr un mor angerddol â fi ynghylch adfer treftadaeth Elan.

Michelle

“Y tirwedd yw fy angerdd.  Mae Cwm Elan a Mynyddoedd Cambrian ymhlith y llefydd mwyaf prydferth i mi ymweld, heb os nac oni bai.

Mae nifer o fudiadau elusengar yn yr ardal, ond ychydig iawn ohonynt sy’n ymwneud â’r tirwedd. Mae Elan Links yn cynnig nifer o gyfleon gwirfoddol, sy’n eu galluogi i gyflawni eu prosiectau i ddiogelu treftadaeth ac amgylchedd yr ardal ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod.

Mae fy mhrofiad gwaith ym myd cyfrifon – derbyniais gymhwyster AAT yn 2000.  Graddiais o Bolytechnig Wolverhampton nôl ym 1982: BA Dyniaethau (Anrhydedd), yn arbenigo mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Astudiaethau Ffrengig, a ddaw’n ddefnyddiol o dro i dro!

Fe ddechreuais yn ystod haf 2018 drwy helpu Eluned, Rheolwr y Cynllun.  Trosglwyddais wybodaeth cronnol ar daenlen, er mwyn ei defnyddio i ddadansoddi cyfleon cronnol, e.e. pa ymddiriedolaethau ac ariannwyr sy’n cefnogi pa fath o brosiect.

Ar ôl gorffen y gwaith yma, treuliais amser gyda’r Swyddog Treftdaeth Ddiwylliannol newydd, Stephanie.  Mae nifer o luniau digidol wedi’u tynnu o Ystâd Cwm Elan, ac yn parhau i gael eu tynnu.  Mae’r lluniau sy’n eiddo i Elan Links yn cael eu rhestru yn barod ar gyfer eu rhoi yn y system archifo digidol newydd.

Rydw i wedi bod yn brysur yn rhestru lluniau digidol ers hynny.  Ar ddechrau 2019 mynychais gwrs hyfforddi undydd ar sut i ddefnyddio’r system archifo ddigidol newydd.  Rydw i hefyd wedi gwneud peth gwaith ar baratoi gwybodaeth am Ysgol Cwm Elan, yn barod i’w gynnwys yn yr archif.

Rydw i’n gwneud darnau bach iawn o waith sy’n angenrheidiol i gofnodi treftadaeth ddiwylliannol yr ardal, ond mae pob dim yn cyfrif!  Rydw i’n cael boddhad wrth wirfoddoli i Elan Links, gan fy mod yn helpu tuag at lwyddiant  y prosiect Treftadaeth.  Yn ychwanegol, rydw i’n cael y cyfle i ymweld â’r Cwm yn wythnosol, sy’n braf!  Mae tîm Elan Links yn hyfryd!  Mae’r lle yn hyfryd!  Mae’r amcan yn un arbennig!  Mae’r prosiectau yn werthfawr iawn!  Felly dewch i’r Cwm a gwirfoddolwch!”

John

“Mae bod yn rhan o Elan Links fel gwirfoddolwr yn fuddiol i’r ddau ohonom.

Rydw i bellach yn byw’n lleol ac wedi ymddeol, gydag amser ar fy nwylo ac awydd i geisio cyfrannu mewn unrhyw modd at gynaliadwyedd systemau ffermio traddodiadol, sy’n gyfoethog mewn bywyd gwyllt ac yn cynnal llawer o’r natur a’r tirwedd rhyfeddol a geir yn Elan.  Rydw i wedi gweithio ym myd ffermio da byw gan obeithio bod fy ngwybodaeth a’m profiad o fudd i’r tîm.

Roedd cwrdd â’r Swyddog Treftadaeth Naturiol, Matt Allmark, wedi cadarnhau y byddai fy mhrofiad o fudd iddynt, a bellach rydw i’n gwirfoddoli ar brosiectau sy’n canolbwyntio ar dirwedd lefel fferm er mwyn hyrwyddo ffermio traddodiadol cyfoethog bywyd gwyllt Elan.  Cynllunir y prosiectau hyn er mwyn helpu i sicrhau dyfodol y systemau ffermio a’r buddion i fywyd gwyllt ynghyd â threftadaeth ddiwylliannol Elan.  Rydw i’n gynyddol ymwneud â rheolaeth gynefin ffafriol, mwy o wartheg i bori ar dir a dargedwyd, cynllun magwraeth hyrddod cydweithredol a chynhyrchiant gweiriau rhos – i gyd wedi’u cynllunio er mwyn adfwyio ymarferion hir dymor cynaliadwy, a fydd yn help i ffermwyr defaid a chig eidion Cwm Elan.  Ochr yn ochr a gweithio’n agos gyda ffermwyr yn y prosiectau Treftadaeth Naturiol, rydw i hefyd yn eu gwneud yn ymwybodol o’r prosiect Treftadaeth Ddiwyllinnol a’r gwaith y mae Stephanie yn ei wneud er mwyn gwarchod a rhannu hanesion Cwm Elan.  Mae hi’n cofnodi atgofion, arteffactau, dogfennau a ffotograffau y pobl sy’n byw, gweithio ac yn ymweld yma, yn helpu i’w cadw ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod er mwyn mwyn adrodd hanes y lle arbennig hwn.  Rydw i’n annog eraill i ddod i gwrdd a thîm Elan Links: mae lle i bobl gyda’r profiad perthnasol ac i eraill sy’n awyddus i ddysgu sgiliau newydd yn swyddfa Pentref Elan neu allan yn y bryniau agored.  Mae’r coffi yn rhad ac am ddim, y cwmni’n hwylus ac yn awyddus iawn i groesawu cydweithwyr newydd!”