Elan Links Volunteer : Cultural Heritage Office Help - Flexible Hours

Date: 
3 years 1 mis yn ôl

Archaeology and Heritage

Do you have an interest in heritage?  Would you like to volunteer?

The Elan Valley has been home to communities for thousands of years.  Help tell the story of life in this unique historic landscape whilst volunteering with our archeology and heritage projects.

 • Learn new skills
 • Free workshops and training
 • Archive and historic map research
 • Archaeological surveys and excavation
 • Experimental archaeology

If you would like to find out more about these roles please contact Gary Ball on 01597 811527 or via: gary.ball@elanvalley.org.uk

Archaeoleg a Threftadaeth

Oes gennych chi ddiddordeb mewn treftadaeth?  Hoffech chi wirfoddoli?

Mae Cwm Elan wedi bod yn gartref i gymunedau ers miloedd o flynyddoedd.  Helpwch i adrodd hanes bywyd yn y dirwedd unigryw a hanesyddol hon wrth wirfoddoli gyda'n prosiectau archeoleg a threftadaeth.

 • Dysgu sgiliau newydd
 • Gweithdai a hyfforddiant am ddim
 • Archif ac ymchwil mapiau hanesyddol
 • Arolygon archeolegol a chloddiadau
 • Archaeoleg arbrofol

Os hoffech gael gwybod mwy am y rôl hon, cysylltwch â Gary Ball ar 01597 811527 neu drwy: gary.ball@elanvalley.org.uk

 

Arts and Creativity

Elan Links aims to develop the Elan Valley as a centre of creativity through artist residencies, exhibitions and creative events.  If you have a passion for the arts, join our volunteer team to help.

 • Help with organising and running events
 • Support our staff team at events (meet and greet, speak to visitors, ensure everything runs smoothly)
 • Help to curate online exhibitions

If you would like to find out more about these roles please contact Rosie Slay on 01597 811527 or via: rosie.slay@elanvalley.org.uk

Celfyddydau a Chreadigrwydd

Nod Elan Links yw datblygu Cwm Elan yn fan creadigrwydd drwy gyfnodau preswyl artistiaid, arddangosfeydd a digwyddiadau creadigol.  Os oes gennych angerdd am y celfyddydau, ymunwch â'n tîm gwirfoddolwyr i helpu.

 • Help gyda threfnu a chynnal digwyddiadau
 • Cefnogwch ein tîm staff mewn digwyddiadau (cyfarfod a chyfarch pobl, siarad ag ymwelwyr, sicrhau bod popeth yn rhedeg yn llyfn)
 • Helpwch ni i drefnu arddangosfeydd ar-lein

Os hoffech gael gwybod mwy am y rôl hon, cysylltwch â Rosie Slay ar 01597 811527 neu drwy: rosie.slay@elanvalley.org.uk

 

Cultural Heritage and Oral History

My job is to collect, record and make the stories of the people of Elan Valley accessible – and there are soooo many of them.  I need help in the office to arrange appointments, do research, organise meetings, exhibitions and events, and generally assist me in celebrating this very special place.

I need someone who can use a laptop, can type (not necessarily fast but accurately) and is happy to talk to people both on the phone and face to face.

If you would like to find out more about these roles please contact Matt Rose on 01597 811527 or via: matt.rose@elanvalley.org.uk

Treftadaeth Ddiwylliannol a Hanes Llafar

Fy ngwaith i yw casglu, cofnodi a gwneud straeon pobl Cwm Elan yn hygyrch - ac mae yna lawer ohonynt. Mae angen help arnaf yn y swyddfa i drefnu apwyntiadau, gwneud ymchwil, trefnu cyfarfodydd, arddangosfeydd a digwyddiadau, ac yn gyffredinol fy helpu i ddathlu'r lle arbennig iawn hwn.

Mae arnaf angen rhywun sy'n gallu defnyddio gliniadur, yn gallu teipio (ddim o reidrwydd yn gyflym ond yn gywir) ac mae'n hapus i siarad â phobl ar y ffôn ac wyneb yn wyneb.

Os hoffech gael gwybod mwy am y rôl hon, cysylltwch â Matt Rose ar 01597 811527 neu drwy: matt.rose@elanvalley.org.uk

 

 

To register as a volunteer, click here!