Dyfarniad Cymrodoriaeth Greadigol Cymru Cwm Elan 2020 – 2021 i'r awdur a'r aml-offerynwr wedi'u canmol o Gaerdydd, Gareth Bonello

Date: 
10 months 1 week ago

Dyfarniad Cymrodoriaeth Greadigol Cymru Cwm Elan 2020 – 2021 i'r awdur a'r aml-offerynwr wedi'u canmol o Gaerdydd, Gareth Bonello

Mae’r ail Gymrodoriaeth Greadigol Cymru Cwm Elan a gefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru wedi'i ddyfarnu i'r awdur ac aml-offerynwr o Gaerdydd Gareth Bonello / enw llwyfan y Gentle Good. Gan gymryd dylanwad o gerddoriaeth a llên gwerin Cymru ynghyd â myrdd o ffynonellau o bob cwr o'r byd, mae Gareth yn creu cerddoriaeth werin amserol yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Dywedodd Gareth "Rydw i wrth fy modd gyda’r cyfle hwn ac yn edrych ymlaen yn arw at dreulio amser yng Nghwm Elan. Bydd y gymrodoriaeth yma yn caniatáu i mi ail-gynnu fy nghreadigrwydd ac edrychaf ymlaen at gyfansoddi gweithiau newydd sy’n archwilio natur, tirlun a diwylliant Cymru.”

Mae’r cyfle cymrodoriaeth artistig fawreddog i fyw yn Nyffryn Elan eleni yn bosib diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a phartneriaid eraill Cysylltiadau Elan.

Dywedodd Dr Ieuan Joyce, Cadeirydd partneriaeth Elan Links ac Ymddiriedolaeth Elan Valley: “Rydym yn edrych ymlaen at groesawu Meltem i fyw yma yn Nyffryn Elan ac yn gyffrous am yr hyn a allai ddatblygu o’i hamser a dreuliwyd yma yn y lle arbennig hwn.”

Dywedodd Louise Wright, Rheolwr Portffolio, Cyngor Celfyddydau Cymru “Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn falch iawn o gefnogi’r cyfle pwysig hwn i artistiaid. Mae'r gymrodoriaeth, sy'n agored i bob ffurf, yn ategu rhaglen o breswyliadau celfyddydau gweledol sy’n dangos y potensial rhyfeddol sydd gan Gwm Elan fel gofod creadigol unigryw.”

Dywedodd Catherine Allan, aelod partneriaeth Elan Links a Chadeirydd Ymddiriedolwyr CARAD (Community Arts Rhayader and District): “Rydym yn gweld y Cymrodoriaethau fel buddsoddiad yn natblygiad creadigol artistiaid fel unigolion a Chwm Elan a'r ardal ymhellach fel calon greadigol Cymru.”

Dywedodd Mike Booth, Rheolwr Atyniadau Ymwelwyr Cwm Elan "Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu ac adeiladu perthynas gref gyda Gareth yma yng Nghwm Elan. Yn erbyn cefndir naturiol trawiadol, mae Cwm Elan yn cynnig tirwedd gyfoethog a diwylliannol a fydd, gobeithio, yn addas i breswyliad Gareth. Edrychwn ymlaen at weld canlyniad ei amser gyda ni yn y dyfodol agos."

Mae'r Cymrodoriaethau'n rhan o gyfleoedd preswyl i artistiaid sy'n cael eu cynnig yng Nghwm Elan trwy'r bartneriaeth tirwedd Cysylltiadau Elan: Pobol, Natur a Dŵr, sy'n fuddsoddiad o £3.3 miliwn dros bum mlynedd gan Gronfa'r Loteri, Ymddiriedolaeth Cwm Elan, Dŵr Cymru, CARAD, Tir Coed ac Adnoddau Naturiol Cymru.

 

Gwybodaeth am y Wobr Greadigol Cymru Cwm Elan

Mae Cymrodoriaethau Creadigol Cymru Cwm Elan yn cynnig cyfle unigryw i artistiaid sydd wedi'u lleoli yng Nghymru ar bwynt sylweddol yn eu gyrfaoedd mewn unrhyw ffurf, gan gynnwys cerddoriaeth, llenyddiaeth, theatr, y celfyddydau gweledol, crefft, dawns a ffilm. Bydd y cymrodoriaethau yn gyfle i arbrofi a myfyrio gan gynnig yr amser a'r lle i artistiaid ddatblygu eu harfer creadigol yn yr amgylchedd hyfryd a diarffordd Elan.

Dyma'r ail dro i wobr cymrodoriaeth blwyddyn o hyd gael ei gwneud, a dyfarnwyd yr un cyntaf yn 2019/2020 i'r awdur a'r dramodydd o Dwrci o Gymru, Meltem Arkian. Mae'r dewis yn broses gystadleuol gyda cheisiadau'n cael eu gwahodd gan artistiaid o bob sbectrwm yng Nghymru. Bydd angen i'r cymrawd llwyddiannus ddangos sut y gallent elwa o'r cyfle sy'n cynnwys £ 9,000 o gyllid gyda’r unig ofyniad o fyw yn Nyffryn Elan am gyfnod sylweddol o fewn y ddeuddeng mis o’r gymrodoriaeth. Bydd llety hyd at chwe mis yn y Cwm ar gael yn ychwanegol i’r cyllid.

Mae'r cymrodoriaethau wedi'u galluogi gan gyllid Cyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu'r ardal ymhellach fel lle ar gyfer encilion artistiaid a gwaith preswyl gan ganolbwyntio ar y creadigrwydd a'r ymgysylltiad y gall y lle eu hysbrydoli, yn dilyn eu preswyliadau Artist Lle Amser cynharach yn 2015/16, ac yn ddiweddar, preswyliadau artistiaid cyntaf Cysylltiadau Elan gynhaliwyd yn ystod 2018.

 

Manylion am Gynllun Elan Links

Mae Cwm Elan yn le arbennig gyda thirwedd, stori a hanes unigryw. Mae Elan Links yn gynllun a gefnogit gan y Loteri Dreftadaeth sy’n anelu at sicrhau’r dreftadaeth hon ac yn hybu’r cyfleoedd sydd ar gael yng Nghwm Elan ar gyfer y dyfodol.

Fe fydd cyfanswm o 26 prosiect yn cael eu darparu rhwng 2018 a 2023 o dan dri thema:

 

  • Dathlu treftadaeth: gwarchod ac adfer safleoedd hanesyddol, gwella mynediad i ymwelwyr ac archifio hanesion a storïau’r bobl.

 

  • Mwynhau Elan: gwella cyfleoedd i ymwelwyr newydd a phresennol a chynyddu cyfleoedd hyfforddi.

 

  • Gwella natur a bywyd gwyllt: gwarchod cynefinoedd naturiol ar gyfer y dyfodol.

 

 

Fe fydd bron i £3.4 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn ardal Cwm Elan er mwyn diogelu treftadaeth ac i gynyddu cyfleoedd i ymwelwyr.

Arweinir cynllun Elan Links gan fwrdd partneriaid o’r mudiadau canlynol: Ymddiriedolaeth Cwm Elan, Dŵr Cymru Welsh Water, Community Arts Rhayader and District (CARAD), Tir Coed, Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Manylion Cronfa Treftadaeth y Loteri

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, rydym yn buddsoddi arian er mwyn helpu pobl ar draws y DU i archwilio, mwynhau a gwarchod y dreftadaeth sy’n bwysig iddynt – o’r archaeoleg sydd o dan ein traed i’r parciau hanesyddol ac adeiladau yr ydym yn eu caru, o atgofion a chasgliadau gwerthfawr i fywyd gwyllt prin. www.hlf.org.uk. Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Instagram a defnyddiwch #HLFsupported.

 

Gwybodaeth am Gyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru yw corff ariannu swyddogol y wlad ar gyfer ariannu a datblygu’r celfyddydau. Bob dydd, mae pobl ledled Cymru’n mwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau: rydym ni’n helpu i gefnogi a thyfu’r gweithgaredd hwn. Gwnawn hynny drwy ddefnyddio arian cyhoeddus sydd ar gael i ni gan Lywodraeth Cymru a thrwy ddosbarthu’r arian a dderbyniwn fel achos da gan y Loteri Genedlaethol. Drwy reoli a buddsoddi’r arian hwn mewn gweithgareddau creadigol, mae Cyngor y Celfyddydau’n cyfrannu at ansawdd bywyd pobl ac at lesiant diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd Cymru.

 

Gwybodaeth am Dŵr Cymru Welsh Water

Mae gan Dŵr Cymru Welsh Water 1.4 miliwn o gwsmeriaid cartref a busnes yng Nghymru, Swydd Henffordd a rhannau o Lannau Dyfrdwy. Cwmni nad yw'n gyfranddaliwr yw Dŵr Cymru sy'n unigryw yn y diwydiant dŵr, gyda'r elw yn cael ei ail-fuddsoddi er mwyn gwella gwasanaethau ac i gadw biliau'r cwsmeriaid yn fforddiadwy. Ystad Elan yw'r ardal sengl fwyaf o dir sy'n eiddo i unrhyw gwmni dŵr cenedlaethol, yn cynnwys tua 10% o'r cyfanswm. Rheolwyd yr ystad ers 1892 er mwyn gwarchod ansawdd a maint y dŵr.

 

Gwybodaeth am CARAD

Creuwyd CARAD ym 1994 ac mae wedi tyfu ers hynny. Ym 1999, codwyd arian er mwyn sicrhau unedau yn Rhaeadr ar gyfer perfformio, dawns a phopeth creadigol. Mae Amgueddfa ac Oriel Rhaeadr yng nghanol y gymuned ac mae'n parhau fel prosiect mwyaf CARAD hyd yn hyn. Ers 2009 mae 'r rhaglen arddangos wedi bod yn amrywiol ac wedi cynnwys 'Tlysau Rhaeadr', casgliad o emwaith Romano-Prydeinig, ac maent fel arfer yn cael eu harddangos yn yr Amgueddfa Genedlaethol, a'r Torch Llanwrthwl, casgliad o oes yr efydd a ganfwyd yn lleol ac sy'n cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Mewn partneriaeth â sefydliadau lleol, mae'r tîm bach o staff a grwpiau ymroddgar o wirfoddolwyr wedi, ac yn dal i geisio dyfeisio ffyrdd o godi ymwybyddiaeth yn y dref trwy gynnal digwyddiadau cymunedol megis 'The Gro Gathering' a 'Christmas Lantern Extravaganza'. Maen nhw'n casglu storïau lleol a'u trawsnewid i gynyrchiadau i'r theatr ac arddangosfeydd ac mae'r etifeddiaeth yn cael ei chadw'n fyw yn archifau'r amgueddfa.