Diseased Larch Trees to be Felled in the Elan Valley

Date: 
8 months 1 week ago

Dwr Cymru Welsh Water has been given a Statutory Plants Health Notice (SPHN) from Natural Resources Wales to fell diseased larch trees situated along the roadside of the Elan Valley in

These works will begin in November 2021.

The forest is situated near Pen y Garreg dam and the area is known locally as Penbont.

Trees in the forest are infected with Phytophthora Ramorum, commonly known as larch disease. In 2013, surveys identified that the disease was spreading rapidly across forestry in Wales, sparking a nationwide strategy to remove diseased trees to stop it spreading further.

Where there is high concentration of larch, every tree will need be felled other than large and healthy broadleaf trees. Unfortunatley, due to the risk of windthrow in high winds, the trees alongside the road, including the large Douglas Fir and Scots Pine, will also be removed due to public safety as there are a number of footpaths & council roads either adjacent or within the felling area.

The felling is necessary for two key reasons.

  1. Firstly, the trees will eventually die if left to stand and will pose a safety risk to people who use the forest.
  2. Secondly, Welsh Water is legally required to comply with a Statutory Plants Health Notice that has been placed on the forest which requires that the affected trees are destroyed.

The timber will be sold to local markets and used in the construction, fencing and biomass markets.

A car park will be created opposite the site to allow for the felling and timber to be stored. This will then become a permanent facility for visitors to the area to use in the future. This car park will be a great location for a picnic with reservoir views or serve as a car parking location to enjoy a circular walk through Penbont woods & Pen y garreg dam.

Temporary road closures will be in place during working hours so trees can be harvested in a safe manner. The Elan Valley Trail and footpaths will be closed and diversions put in place to ensure visitors can still enjoy the estate.

It is important to follow the diversions in place and take note of forestry signs.

The map below shows the felling area outlined in red and the new proposed car park in the purple circle:

 

 

After the felling has taken place, the clear-felled sections will be replanted with native broadleaf and mixed conifer tree species. This will create an avenue of mature & diverse conifers, similarly to what is found across the estate. This will eventually restore ancient woodland features to the area and will help local biodiversity to flourish.

We hope you have found the above information useful, but should you have any further queries then please do not hesitate to contact us by emailing us at Rangers.Elan@dwrcymru.com

 

***

 

Gwaith i Gymynu Coed Llarwydd yng Nghwm Elan

Mae Dŵr Cymru Welsh Water wedi derbyn Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol (HIPS) gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i gymynu coed llarwydd afiach ar hyd ochr y ffordd yng Nghwm Elan.

Bydd y gwaith yma'n dechrau ym mis Tachwedd 2021.

Lleolir y goedwig ger argae Pen y Garreg, yn ardal Penbont.

Mae'r coed yn y goedwig wedi eu heintio â Phytophthora Ramorum, neu afiechyd y llarwydd. Yn 2013, dangosodd arolygon fod yr afiechyd yn lledu'n gyflym ar draws coedwigoedd Cymru, gan sbarduno strategaeth genedlaethol i ddifa'r coed afiach er mwyn atal yr afiechyd rhag lledu ymhellach.

Lle bo crynhoad mawr o goed llarwydd, bydd angen lladd pob coeden, ac eithrio coed llydanddail mawr iach. Yn anffodus, oherwydd peryglon gwyntoedd cryfion, bydd angen difa'r coed ar hyd ymyl y ffordd, gan gynnwys y ffynidwydd Douglas a'r pinwydd gwyllt mawr, er diogelwch y cyhoedd am fod nifer o lwybrau cerdded a ffyrdd cyngor naill ai'n rhedeg wrth ymyl yr ardal cymynu neu oddi mewn iddi.

Mae angen cyflawni'r gwaith cymynu am ddau reswm allweddol.

  1. Yn gyntaf, bydd y coed yn marw o dipyn i beth os na fyddwn ni’n gwneud dim, a bydd hynny'n peryglu diogelwch y bobl sy'n defnyddio'r goedwig.
  2. Yn ail, mae gofyniad cyfreithiol ar Ddŵr Cymru Welsh Water i gydymffurfio â Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol sy'n ei gwneud yn ofynnol difa'r coed o dan sylw yn y goedwig.

Gwerthir y pren i farchnadoedd lleol a chaiff ei ddefnyddio at ddibenion adeiladu, creu ffensys a biomas.

Byddwn ni'n creu maes parcio gyferbyn â'r safle er mwyn storio'r offer a'r deunydd cymynu. Daw hyn yn gyfleuster parhaol i ymwelwyr ei ddefnyddio yn y dyfodol. Bydd y maes parcio yma'n lleoliad gwych i gael picnic â golygfeydd o'r, gronfa neu gall fod yn lleoliad parcio wrth fwynhau tro cylchol trwy goedwig Penbont a dros argae Pen y Garreg.

Bydd angen cau'r ffordd dros dro yn ystod oriau gwaith er mwyn cymynu'r coed yn ddiogel. Bydd Llwybr Cwm Elan a'r llwybrau cerdded ar gau, a bydd gwyriadau'n gweithredu er mwyn sicrhau y gall ymwelwyr barhau i fwynhau'r ystâd.

Mae hi'n bwysig dilyn y gwyriadau a rhoi sylw i'r arwyddion yn y goedwig.

Mae'r map isod yn dangos ardal y gwaith cymynu mewn coch, ac mae'r maes parcio newydd arfaethedig yn y cylch porffor:

Ar ôl cyflawni'r gwaith cymynu, caiff rhywogaethau brodorol o goed llydanddail a chonifferau cymysg eu plannu yn yr ardaloedd a gliriwyd. Bydd hyn yn creu rhodfa o gonifferau aeddfed ac amrywiol, yn debyg i'r hyn a welir ar draws yr ystâd. Yn y pendraw, bydd hyn yn adfer nodweddion y goedwig hynafol yn yr ardal ac yn helpu bioamrywiaeth i lewyrchu.

Gobeithio bod y wybodaeth yma wedi bod o ddefnydd, ond os oes unrhyw gwestiynau pellach gennych, croeso i chi gysylltu â ni trwy e-bostio Rangers.Elan@dwrcymru.com