Jobs

Vacancies 

Elan Valley Visitor Centre:

Please click on the job roles for more information.

Seasonal Food Service Assistant

Food Service Supervisor

Food Service Assistant 

Canolfan Ymwelwyr:

Cliciwch ar y rolau am ragor o fanylion.

Cynorthwyydd Gweini Bwyd Tymhorol

Goruchwylydd Gweini Bwyd

Cynorthwyydd Gweini Bwyd

 

Elan Valley Trust:

Caretaker/Housekeeper

A unique opportunity to live and work in a stunning location at the heart of the Elan Valley Estate.

Penbont House is a successful tearooms and 5-bedroom B&B nestled amongst the hills and reservoirs of the Elan Valley. We are looking for a caretaker/housekeeper who will live on site in our spacious 2-bedroom apartment in exchange for proudly maintaining our tearoom’s high standards for cleanliness, presentation and hospitality.

Are you committed to customer service, able to be flexible to meet the needs of guests at a B&B facility, reliable, organised and able to problem solve? If so then this opportunity may be for you.

The package is negotiable, with scope to discuss the role and hours of work, but the minimum requirement is for 5.5 hours work per week and the requirement to live on site in exchange for the accommodation.

There is potential for additional hours of work include (at a rate of £9.50 p.hr)

please contact manager@penbonthouse.co.uk in the first instance

Gofalwr / Cadw Tŷ

Cyfle unigryw i fyw a gweithio mewn lleoliad syfrdanol yng nghanol Ystâd Cwm Elan.

Mae Tŷ Penbont yn ystafell de llwyddiannus a Gwely a Brecwast 5 ystafell wely yn swatio ymysg bryniau a chronfeydd dŵr Cwm Elan. Rydym yn chwilio am ofalwr / ceidwad tŷ a fydd yn byw ar y safle yn ein fflat 2 ystafell wely fawr yn gyfnewid am gynnal safonau uchel ein ystafell de ar gyfer glendid, cyflwyniad a lletygarwch.

Ydych chi wedi ymrwymo i wasanaeth cwsmeriaid, yn gallu bod yn hyblyg i ddiwallu anghenion gwesteion mewn cyfleuster Gwely a Brecwast, yn ddibynadwy, yn drefnus ac yn gallu datrys problemau? Os felly, efallai y bydd y cyfle hwn i chi.

Mae'r pecyn yn agored i drafodaeth, gyda lle i drafod rôl ac oriau gwaith, ond y gofyniad sylfaenol yw ar gyfer 5.5 awr o waith yr wythnos a'r gofyniad i fyw ar y safle yn gyfnewid am y llety.

Mae potensial i oriau gwaith ychwanegol gynnwys (ar gyfradd o £ 9.50 p.hr)

cysylltwch â manager@penbonthouse.co.uk yn y lle cyntaf

 

Elan Valley Trust are looking for the following staff for the Elan Links Landscape Partnership Scheme:

 

Elan Links Natural Heritage Surveyor

15 hour contract for 1 year, £19 – £24k per annum

Interview Date: to be confirmed and held via online platform

Job Description

Application Form

Ymddiriedolaeth Cwm Elan:

Mae Ymddiriedolaeth Cwm Elan yn edrych am staff ar gyfer Cynllun Partneriaeth Tirwedd Elan Links:

 

ELan Links Tirfesurydd Treftadaeth Naturiol

Contract 15 awr am flwyddyn, £19 - £24k y flwyddyn

Dyddiad Cyfweld: i'w gadarnhau a'i gynnal trwy'r platfform ar-lein

Disgrifiad Swydd:

https://www.elanvalley.org.uk/sites/default/files/assets/Natural%20Heritage%20Surveyor%20Job%20Description.pdf

Ffurflen Gais:

https://www.elanvalley.org.uk/sites/default/files/assets/Natural%20Heritage%20Surveyor%20Application%20Form.pdf

 

Penbont House:

The Tearooms and B&B are looking for waiters, cleaners and cooks. If you are interested in working at Penbont House, please send a CV  to manager@penbonthouse.co.uk or call 07494023463

Cleaner required for Saturday holiday cottage

Excellent rates of pay, please email manager@penbonthouse.co.uk for more details

Ty Penbont:

Mae y Tearooms a Gwely a Brecwast yn chwilio am weinydd, glanhawyr a staff cegin. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio yn Penbont House, anfonwch CV at manager@penbonthouse.co.uk neu ffoniwch 07494023463

Cartrefi gwyliau Cwm Elan angen glanhawr ar gyfer dydd Sadwrn

E-bostiwch am fwy o fanylion manager@penbonthouse.co.uk

 

Volunteering

Elan Links would like your help! They are looking for volunteers to help with the following:

Archive Project Volunteer 

Oral History Recorder

Cultural Heritage Office Help

Please click each item for more information.

We have a great team of people here at Elan, both volunteers and staff. If you are interested in helping in a voluntary capacity, please forward your details and CV to info@elanvalleytrust.org