Penbont Road Opens Feb 1st

Event date: 
1 Tachwedd 2021 to 31 Ionawr 2022
Event time: 
24 hours
Location: 
Penbont

Penbont SPHN

Dwr Cymru Welsh Water has been given a Statutory Plants Health Notice (SPHN) from Natural Resources Wales to fell diseased larch trees situated along the roadside of the Elan Valley in

These works will begin in November 2021.

The forest is situated near Pen y Garreg dam and the area is known locally as Penbont.

Trees in the forest are infected with Phytophthora Ramorum, commonly known as larch disease. In 2013, surveys identified that the disease was spreading rapidly across forestry in Wales, sparking a nationwide strategy to remove diseased trees to stop it spreading further.

Where there is high concentration of larch, every tree will need be felled other than large and healthy broadleaf trees. Unfortunatley, due to the risk of windthrow in high winds, the trees alongside the road, including the large Douglas Fir and Scots Pine, will also be removed due to public safety as there are a number of footpaths & council roads either adjacent or within the felling area.

The felling is necessary for two key reasons.

  1. Firstly, the trees will eventually die if left to stand and will pose a safety risk to people who use the forest.
  2. Secondly, Welsh Water is legally required to comply with a Statutory Plants Health Notice that has been placed on the forest which requires that the affected trees are destroyed.

The timber will be sold to local markets and used in the construction, fencing and biomass markets.

A car park will be created opposite the site to allow for the felling and timber to be stored. This will then become a permanent facility for visitors to the area to use in the future. This car park will be a great location for a picnic with reservoir views or serve as a car parking location to enjoy a circular walk through Penbont woods & Pen y garreg dam.

Temporary road closures will be in place during working hours so trees can be harvested in a safe manner. The Elan Valley Trail and footpaths will be closed and diversions put in place to ensure visitors can still enjoy the estate.

It is important to follow the diversions in place and take note of forestry signs.

The map below shows the felling area outlined in red and the new proposed car park in the purple circle:

After the felling has taken place, the clear-felled sections will be replanted with native broadleaf and mixed conifer tree species. This will create an avenue of mature & diverse conifers, similarly to what is found across the estate. This will eventually restore ancient woodland features to the area and will help local biodiversity to flourish.

Ffordd ar gau ym Mhenbont

 

HILlS Penbont

Rhoddwyd Hysbysiad Iechyd Llystyfiant Statudol (HILlS) i Ddŵr Cymru Welsh Water gan Adnoddau Naturiol Cymru i gwympo coed larts clefydog wedi’u lleoli ar hyd y ffyrdd yng Nghwm Elan.

Mi fydd y gwaith hwn yn dechrau ym mis Tachwedd 2021.

Lleolir y goedwig gerllaw argae Pen y Garreg, ac adnabyddir yr ardal yn lleol dan yr enw Penbont.

Mae coed yn y goedwig wedi’u heintio â Phytophthora Ramorum, sy’n cael ei adnabod ar lafar fel clefyd larts. Yn 2013, nododd arolygon fod y clefyd yn lledaenu’n gyflym ar draws coetiroedd yng Nghymru, gan sbarduno strategaeth genedlaethol i waredu ar goed wedi’u heintio er mwyn atal y clefyd rhag lledaenu ymhellach.

Lle bo crynhoad uchel o goed larts, bydd rhaid cwympo bob coeden heblaw am goed mawr a choed dail llydan iachus. Yn anffodus, o ganlyniad i’r perygl o wynt mawr yn dadwreiddio coed, bydd rhaid gwaredu ar y coed ar bwys y ffordd, gan gynnwys y Prenfyr Douglas a’r Pinwydd Scots, er mwyn diogelu’r cyhoedd, am fod yna nifer o lwybrau cyhoeddus a ffyrdd cyngor sydd naill ai ar bwys neu o fewn yr ardal cwympo coed.

Mae’r cwympo coed yn angenrheidiol am ddau reswm allweddol.

  1. Yn gyntaf, bydd y coed yn marw yn y pen draw os maent yn cael eu gadael, gan ddod yn beryglus i’r bobl sy’n defnyddio’r goedwig.
  2. Yn ail, yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i Ddŵr Cymru gydymffurfio â Hysbysiad Iechyd Llystyfiant Statudol sydd wedi’i osod ar y goedwig, sy’n gofyn ein bod ni’n cael gwared ar y coed sydd wedi’u heffeithio.

Caiff y pren ei werthu i farchnadoedd lleol a’i ddefnyddio yn y marchnadoedd adeiladu, ffensio a biomas.

Bydd maes parcio yn cael ei greu cyferbyn â’r maes hwn er mwyn storio’r cwympo coed a’r pren. Yn y pen draw, caiff hwn ei droi yn gyfleuster parhaol i ymwelwyr i’r ardal ddefnyddio. Bydd y maes parcio hwn yn lleoliad gwych ar gyfer picnic gyda golygfeydd o’r gronfa ddŵr, neu fel lle i gadw’r car wrth fwynhau mynd am dro trwy goedwig Penbont ac argae Pen y garreg.

Caiff rhai ffyrdd eu cau dros dro yn ystod oriau gwaith er mwyn gallu cynhaeafu’r coed yn ddiogel. Bydd Llwybr Cwm Elan a llwybrau troed yn cael eu cau, gyda dargyfeiriadau mewn lle i alluogi ymwelwyr i barhau i fwynhau’r ystâd.

Mae hi’n bwysig i ddilyn y dargyfeiriadau mewn lle, ac i sylwi ar arwyddion coedwigo.

Dengys y map isod yr ardal cwympo coed wedi’i hamlinellu mewn coch, a’r maes parcio newydd yn y cylch porffor:

Wedi gorffen y cwympo coed, bydd yr ardaloedd clir newydd yn cael eu plannu â choed dail llydan brodorol a rhywogaethau cymysg o goed conwydd. Bydd hyn yn creu rhodfa o goed conwydd aeddfed ac amrywiol, yn debyg i’r hyn y gellir dod o hyd iddi ar draws yr ystâd. Yn y pen draw, bydd hyn yn adfer nodweddion coetir hynafol i’r ardal, a chynorthwyo bioamrywiaeth leol i ffynnu.

 

Ffordd ar gau ym Mhenbont

 

HILlS Penbont

Rhoddwyd Hysbysiad Iechyd Llystyfiant Statudol (HILlS) i Ddŵr Cymru Welsh Water gan Adnoddau Naturiol Cymru i gwympo coed larts clefydog wedi’u lleoli ar hyd y ffyrdd yng Nghwm Elan.

Mi fydd y gwaith hwn yn dechrau ym mis Tachwedd 2021.

Lleolir y goedwig gerllaw argae Pen y Garreg, ac adnabyddir yr ardal yn lleol dan yr enw Penbont.

Mae coed yn y goedwig wedi’u heintio â Phytophthora Ramorum, sy’n cael ei adnabod ar lafar fel clefyd larts. Yn 2013, nododd arolygon fod y clefyd yn lledaenu’n gyflym ar draws coetiroedd yng Nghymru, gan sbarduno strategaeth genedlaethol i waredu ar goed wedi’u heintio er mwyn atal y clefyd rhag lledaenu ymhellach.

Lle bo crynhoad uchel o goed larts, bydd rhaid cwympo bob coeden heblaw am goed mawr a choed dail llydan iachus. Yn anffodus, o ganlyniad i’r perygl o wynt mawr yn dadwreiddio coed, bydd rhaid gwaredu ar y coed ar bwys y ffordd, gan gynnwys y Prenfyr Douglas a’r Pinwydd Scots, er mwyn diogelu’r cyhoedd, am fod yna nifer o lwybrau cyhoeddus a ffyrdd cyngor sydd naill ai ar bwys neu o fewn yr ardal cwympo coed.

Mae’r cwympo coed yn angenrheidiol am ddau reswm allweddol.

  1. Yn gyntaf, bydd y coed yn marw yn y pen draw os maent yn cael eu gadael, gan ddod yn beryglus i’r bobl sy’n defnyddio’r goedwig.
  2. Yn ail, yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i Ddŵr Cymru gydymffurfio â Hysbysiad Iechyd Llystyfiant Statudol sydd wedi’i osod ar y goedwig, sy’n gofyn ein bod ni’n cael gwared ar y coed sydd wedi’u heffeithio.

Caiff y pren ei werthu i farchnadoedd lleol a’i ddefnyddio yn y marchnadoedd adeiladu, ffensio a biomas.

Bydd maes parcio yn cael ei greu cyferbyn â’r maes hwn er mwyn storio’r cwympo coed a’r pren. Yn y pen draw, caiff hwn ei droi yn gyfleuster parhaol i ymwelwyr i’r ardal ddefnyddio. Bydd y maes parcio hwn yn lleoliad gwych ar gyfer picnic gyda golygfeydd o’r gronfa ddŵr, neu fel lle i gadw’r car wrth fwynhau mynd am dro trwy goedwig Penbont ac argae Pen y garreg.

Caiff rhai ffyrdd eu cau dros dro yn ystod oriau gwaith er mwyn gallu cynhaeafu’r coed yn ddiogel. Bydd Llwybr Cwm Elan a llwybrau troed yn cael eu cau, gyda dargyfeiriadau mewn lle i alluogi ymwelwyr i barhau i fwynhau’r ystâd.

Mae hi’n bwysig i ddilyn y dargyfeiriadau mewn lle, ac i sylwi ar arwyddion coedwigo.

Dengys y map isod yr ardal cwympo coed wedi’i hamlinellu mewn coch, a’r maes parcio newydd yn y cylch porffor:

Wedi gorffen y cwympo coed, bydd yr ardaloedd clir newydd yn cael eu plannu â choed dail llydan brodorol a rhywogaethau cymysg o goed conwydd. Bydd hyn yn creu rhodfa o goed conwydd aeddfed ac amrywiol, yn debyg i’r hyn y gellir dod o hyd iddi ar draws yr ystâd. Yn y pen draw, bydd hyn yn adfer nodweddion coetir hynafol i’r ardal, a chynorthwyo bioamrywiaeth leol i ffynnu.