Elan Valley Dark Sky Day Online

Event date: 
31 January 2021
Event time: 
6.30pm
Location: 
Online

Join us for our second online dark skies event, celebrating the beautiful night sky and how it has inspired us over thousands of years, through myth, music and storytelling.  We have a STELLAR line-up of guests who will show you how to stargaze easily, where to go in the Cambrian Mountains to enjoy the night sky and much more:

6.30pm - The Cambrian Mountains at Night        
Dafydd Wyn Morgan is very familiar with the Cambrian Mountains and can be found hiking there, day and night. He will be sharing his experiences of his night hikes, his photography and showing you the best places to stargaze under some of the darkest skies in Europe.

7.00pm - Binocular Stargazing for Beginners
Stargazing with binoculars is an easy and quick way to get to know the night sky. Steve Tonkin will talk about which binoculars to buy and how to find star clusters, nebulae and more, including a run-down of what is in the night sky this winter and spring.

7.30pm - Astro-photography on a Budget
Dave Eagle will talk about how you can take photographs of the night sky and how to edit them without having to pay astronomical prices.

8.00pm - Story of the Stars
Join storyteller Kama Roberts, as she takes you on a journey of the stars. She will illuminate the night with her immersive tales of the constellations that are currently in the night sky, based on ancient mythology.     

8.30pm - Welsh Constellations    
Did you know that the ancient Welsh had names and myths associated with the constellations? Martin Griffiths will talk about this rich, Celtic heritage of the night skies.

9.00pm - 10.30pm - Herschel to Hawkwind    
Pete Williamson will give a fascinating talk of how music and astronomy have influenced each other over several hundred years across many genres.

Broadcast live on AstroTV.Earth on Youtube

Listen on Astro Radio

Zoom Meeting
Meeting ID: 981 0949 7781

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Diwrnod Awyr Dywyll Cwm Elan Ar-lein
Dydd Sul 31 Ionawr 2021 - 18:30

 Gwyliwch yn fyw YouTube: AstroTVEarth

Ymunwch â ni ar gyfer ein hail ddigwyddiad awyr dywyll ar-lein, gan ddathlu awyr hardd y nos a sut mae wedi ein hysbrydoli dros filoedd o flynyddoedd, drwy chwedlau, cerddoriaeth ac adrodd straeon.  Mae gennym sêr fel gwesteion a byddant yn dangos i chi sut i syllu ar y sêr yn hawdd, ble i fynd ym Mynyddoedd Cambria i fwynhau awyr y nos a llawer mwy:

6.30yh - Mynyddoedd Cambria yn y Nos        
Mae Dafydd Wyn Morgan yn gyfarwydd iawn â Mynyddoedd Cambria a gellir dod o hyd iddo’n cerdded arnynt, ddydd a nos. Bydd yn rhannu ei brofiadau o’i deithiau nos, ei ffotograffau ac yn dangos y lleoedd gorau i chi syllu ar y sêr o dan ran o’r awyr dywyllaf yn Ewrop.

7.00yh - Syllu ar y Sêr gyda Binocwlars i Ddechreuwyr
Mae syllu ar y sêr gyda binocwlars yn ffordd hawdd a chyflym o ddod i adnabod awyr y nos. Bydd Steve Tonkin yn trafod pa finocwlars i’w prynu a sut i ddod o hyd i glystyrau sêr, nifylau a mwy, gan gynnwys gwybodaeth am yr hyn sydd yn awyr y nos y gaeaf a’r gwanwyn hwn.

7.30yh - Astro-ffotograffiaeth am bris rhesymol
Bydd Dave Eagle yn trafod  sut y gallwch dynnu lluniau o awyr y nos a sut i’w golygu heb orfod talu prisiau drud.

8.00yh - Stori’r Sêr
Ymunwch â’r storiwraig Kama Roberts, wrth iddi fynd â chi ar daith y sêr. Bydd yn goleuo’r noson gyda’i hanesion difyr am y cytserau yn awyr y nos ar hyn o bryd, yn seiliedig ar fytholeg hynafol.

8.30yh - Cytserau Cymreig    
Oeddech chi’n gwybod bod gan yr hen Gymry enwau a chwedloniaeth yn gysylltiedig â’r cytserau? Bydd Martin Griffiths yn siarad am dreftadaeth Geltaidd, gyfoethog awyr y nos.

9.00yh - 10.30yh - Herschel i Hawkwind    
Bydd Pete Williamson yn rhoi sgwrs ddiddorol am y ffordd y mae cerddoriaeth a seryddiaeth wedi dylanwadu ar ei gilydd dros gannoedd o flynyddoedd ar draws sawl genre.

Gwyliwch yn fyw -  Youtube

Ar Radio Astro

Ymunwch â ni - Zoom
Meeting ID: 981 0949 7781

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.