Elan Valley Ltd

Elan Valley Limited yw’r UnigYmddiriedolwr Corfforaethol ar gyfer Ymddiriedolaeth Cwm Elan (Ymddiriedolaeth Dŵr Cymru Elan).  Ar hyn o bryd mae chwech Cyfarwyddwr sy’n gyfrifol am Elan Valley Limited ac fel y cyfryw, maent yn gyfrifol i’r Cwmni i gyflawni gweinyddiaeth yr ymddiriedolwyr i Ymddiriedolaeth Cwm Elan.

Y Cyfarwyddwyr presennol yw:

Dr Ieuan Joyce Dr Leuan Joyce

Cadeirydd ers 9fed o Fai 2014

Mae’n ffermio yng Nghanolbarth Cymru.  Ef yw Cadeirydd cynllun Partneriaeth Tirwedd HLF Elan Links a Chwmni Cambrian Mountains Initiative Interest.  Mae’n aelod o Bwyllgor RSPB Cymru ac yn gyn aelod o fwrdd Cyngor Cefngwlad Cymru.

 

 

Andrew LeonardAndrew Leonard

Er ei fod wedi ymddeol, mae gan Andrew brofiad helaeth o’i swyddogaethau gwahanol yn ystod ei yrfa ac yn y sector gwirfoddol, gan gynnwys ffermio, datblygu’r gymuned, iechyd a thai.  Mae’n weithredol yn y fferm deuluol, Theatr Brycheiniog, Noddfa Ffoaduriaid Y Gelli Gandryll, Aberhonddu a Thalgarth, ac yn darganfod ffyrdd newydd o fforio a mwynhau’r wlad ar droed neu ar y dŵr mewn caiac.

 

Wyn J W EvansWyn J W Evans

Cafodd ei eni ym Mhlwyf Llanddarog, Sir Gaerfyrddin a mynychodd yr ysgol gynradd leol ac Ysgol Ramadeg y Frenhines Elisabeth Caerfyrddin, cyn dychwelyd i’r fferm deuluol.  Cafodd ei ethol ar Gyngor Sir Dyfed ym mis Mai 1977 cyn ymddeol o’r Cyngor ym mis Mai 2017 ar ôl 40 o flynyddoedd.  Yn ystod ei gyfnod yno bu’n Gadeirydd yr Awdurdod ym 1989/90 a chafodd ei ethol yn aelod o Gyngor Sir Caerfyddin ym 1996 ac yn Ddirprwy Arweinydd ac aelod o’r Cabinet am 13 o flynyddoedd.  Cafodd ei benodi’n aelod o Awdurdod Heddlu Dyfed Powys o 1983 i 2004 ac roedd yn Gadeirydd o’r Awdurdod ac yn Ddirprwy Cadeirydd o Gymdeithas Awdurdodau’r Heddlu yn Llundain o 1994/97.  Mae’n Gadeirydd o Banel Dyfed Pension Fund ac yn gwasanaethu ar nifer o gyrffallanol.

 

David Owen Evans Cynghorydd David Owen Evans

Trysorydd

Wedi’i eni a’i fagu ar fferm ger Rhaeadr, mae David wedi byw yn yr ardal gydol ei oes.  Mae ganddo wybodaeth drwyadl o Ystâd Cwm Elan gan iddo weithio yn Swyddfa Ystâd Elan fel Cynorthwyydd Asiant Tir am 22 o flynyddoedd.

Fel Syrfëwr Siartredig roedd yn Arwerthwrgyda chyfrifoldeb dros weithredu ac ehangu Marchnad Da Byw Rhaeadr, ynghyd ag ymgymeryd ag ystod eang o waith proffesiynol cysylltiol am dros 20 o flynyddoedd.  Mae’n weithgar ym myd Llywodraeth Leol ac yn aelod o Gyngor Sir Powys, Cynghorydd Tref Rhaeadr ers dros 50 o flynyddoed, llywodraethwr ysgol ac yn gyn aelod o Bwyllgor Cwsmer Ofwat Cymru ac Awdurdod Heddlu Dyfed Powys.

 

Robert VaughanRobert Vaughan

Cafodd Bob ei eni ym Mlaenafon, De Cymru,  ac mae wedi gweithio ar faterion rheoli dŵr a thir ers dros 30 o flynyddoedd.  Yn ei swydd bresennol gyda Chyfoeth Naturiol Cymru mae’n rheoli timau sy’n ymwneud â materion eang o reoli dŵr a thir er mwyn darparu gwell amgylchedd a chefnogi polisi’r Llywodraeth.  Mae’n aelod o Banel Cynghorol Strategaeth Coedtiroedd Cymru, yn gadeirydd grŵp Wales Sustainable Drainage ac yn aelod o Fwrdd Bartneriaeth Coed Cymru.

Mae Bob dal yn byw ger Blaenafon ac yn briod â Sue, Darlithydd TG.  Mae ganddynt ddau fab sy’n oedolion; Dafydd a Hywel, a merch, Megan, sydd yn y brifysgol.  Yn ei amser hamdden mae’n ysgrifennydd grŵp hanes lleol ac mae’n arwain teithiau cerdded hanesyddol yn rheolaidd i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

 

Hannah Scrase

Magwyd Hannah ger Llanidloes ac yno mae hi’n byw.  Astudiodd ecoleg a choedwigaeth, ac mae wedi gweithio mewn rheolaeth coedwigaeth, cadwraeth, trwyddedi fforestydd a chynlluniau cynaliadwyedd yn y DU, Affrica, De Amerig a’r Caribi – ond fe’i denwyd yn ôl i Gymru.  Ar hyn o bryd mae hi’n hunan gyflogedig. Mae’n gweithio gyda ffermwyr, grwpiau cadwraeth a thirfeiddianwyr eraill yn adfer, ymestyn a chysylltu cynefinoedd ac ecosystem, ar amaethgoedwigaeth ac atebion i hinsawdd naturiol wrth i ni baratoi ar gyfer newid ar ôl Brexit.  Mae Hannah yn beicio mynydd yng Nghwm Elan beth bynnag yw’r tywydd, canŵio a nofio mewn afonydd, morydau a’r môr pan fydd hi’n gynnes.

 

Carrie Davies MBE

Magwyd Carrie yn Llanwrtyd ac Aberhonddu.  Ar ôl treulio 20 mlynedd yn gweithio ar ddatblygiadau yn y sector breifat ac mewn rheolaeth busnes yn Africa is-Sahara, dychwelodd i’r DU i hyfforddi fel cyfreithiwr.  Gweithia Carrie bellach fel rhan o dîm Prosiectau ac Isadeiledd cwmni cyfreithiol rhyngwladol yn Birmingham.  Yn ogystal â mwynhau dŵr Cwm Elan yn ddyddiol, mae Carrie yn mwynhau cerdded a gwersylla.

 

 

Roy Davies

Wedi gyrfa hir yn niwydiant hamdden awyr agored, mae gan Roy ddiddordeb byw mewn galluogi pobl i fwynhau’r awyr agored tra’n gadael yr effaith leiaf ar ein hamgylchedd naturiol.  Mae hwn o’r pwys mwyaf yng Nghwm Elan, lle y mae wedi cynnal canolfan gweithgareddau awyr agored am dros 30 mlynedd.  Treulia ei amser hamdden yn mwynhau anialdiroedd y DU ac ymhellach ar droed, ar gefn beic neu hwylio morol.  Mae’n byw yn y Cwm ac yn chwarae rhan blaenllaw yn y gymuned leol, yn gadeirydd ar glwb cymdeithasol Cwm Elan, yn lywodraethwr ysgol ac yn aelod o fyrddau tri o wahanol elusennau lleol.