Elan Valley Ltd

Elan Valley Limited yw’r UnigYmddiriedolwr Corfforaethol ar gyfer Ymddiriedolaeth Cwm Elan (Ymddiriedolaeth Dŵr Cymru Elan).  Ar hyn o bryd mae chwech Cyfarwyddwr sy’n gyfrifol am Elan Valley Limited ac fel y cyfryw, maent yn gyfrifol i’r Cwmni i gyflawni gweinyddiaeth yr ymddiriedolwyr i Ymddiriedolaeth Cwm Elan.

Y Cyfarwyddwyr presennol yw:

Dr Ieuan Joyce Dr Leuan Joyce

Cadeirydd ers 9fed o Fai 2014

Mae’n ffermio yng Nghanolbarth Cymru.  Ef yw Cadeirydd cynllun Partneriaeth Tirwedd HLF Elan Links a Chwmni Cambrian Mountains Initiative Interest.  Mae’n aelod o Bwyllgor RSPB Cymru ac yn gyn aelod o fwrdd Cyngor Cefngwlad Cymru.

 

 

Andrew LeonardAndrew Leonard

Er ei fod wedi ymddeol, mae gan Andrew brofiad helaeth o’i swyddogaethau gwahanol yn ystod ei yrfa ac yn y sector gwirfoddol, gan gynnwys ffermio, datblygu’r gymuned, iechyd a thai.  Mae’n weithredol yn y fferm deuluol, Theatr Brycheiniog, Noddfa Ffoaduriaid Y Gelli Gandryll, Aberhonddu a Thalgarth, ac yn darganfod ffyrdd newydd o fforio a mwynhau’r wlad ar droed neu ar y dŵr mewn caiac.

 

Wyn J W EvansWyn J W Evans

Cafodd ei eni ym Mhlwyf Llanddarog, Sir Gaerfyrddin a mynychodd yr ysgol gynradd leol ac Ysgol Ramadeg y Frenhines Elisabeth Caerfyrddin, cyn dychwelyd i’r fferm deuluol.  Cafodd ei ethol ar Gyngor Sir Dyfed ym mis Mai 1977 cyn ymddeol o’r Cyngor ym mis Mai 2017 ar ôl 40 o flynyddoedd.  Yn ystod ei gyfnod yno bu’n Gadeirydd yr Awdurdod ym 1989/90 a chafodd ei ethol yn aelod o Gyngor Sir Caerfyddin ym 1996 ac yn Ddirprwy Arweinydd ac aelod o’r Cabinet am 13 o flynyddoedd.  Cafodd ei benodi’n aelod o Awdurdod Heddlu Dyfed Powys o 1983 i 2004 ac roedd yn Gadeirydd o’r Awdurdod ac yn Ddirprwy Cadeirydd o Gymdeithas Awdurdodau’r Heddlu yn Llundain o 1994/97.  Mae’n Gadeirydd o Banel Dyfed Pension Fund ac yn gwasanaethu ar nifer o gyrffallanol.

 

David Owen Evans Cynghorydd David Owen Evans

Trysorydd

Wedi’i eni a’i fagu ar fferm ger Rhaeadr, mae David wedi byw yn yr ardal gydol ei oes.  Mae ganddo wybodaeth drwyadl o Ystâd Cwm Elan gan iddo weithio yn Swyddfa Ystâd Elan fel Cynorthwyydd Asiant Tir am 22 o flynyddoedd.

Fel Syrfëwr Siartredig roedd yn Arwerthwrgyda chyfrifoldeb dros weithredu ac ehangu Marchnad Da Byw Rhaeadr, ynghyd ag ymgymeryd ag ystod eang o waith proffesiynol cysylltiol am dros 20 o flynyddoedd.  Mae’n weithgar ym myd Llywodraeth Leol ac yn aelod o Gyngor Sir Powys, Cynghorydd Tref Rhaeadr ers dros 50 o flynyddoed, llywodraethwr ysgol ac yn gyn aelod o Bwyllgor Cwsmer Ofwat Cymru ac Awdurdod Heddlu Dyfed Powys.

 

Robert VaughanRobert Vaughan

Cafodd Bob ei eni ym Mlaenafon, De Cymru,  ac mae wedi gweithio ar faterion rheoli dŵr a thir ers dros 30 o flynyddoedd.  Yn ei swydd bresennol gyda Chyfoeth Naturiol Cymru mae’n rheoli timau sy’n ymwneud â materion eang o reoli dŵr a thir er mwyn darparu gwell amgylchedd a chefnogi polisi’r Llywodraeth.  Mae’n aelod o Banel Cynghorol Strategaeth Coedtiroedd Cymru, yn gadeirydd grŵp Wales Sustainable Drainage ac yn aelod o Fwrdd Bartneriaeth Coed Cymru.

Mae Bob dal yn byw ger Blaenafon ac yn briod â Sue, Darlithydd TG.  Mae ganddynt ddau fab sy’n oedolion; Dafydd a Hywel, a merch, Megan, sydd yn y brifysgol.  Yn ei amser hamdden mae’n ysgrifennydd grŵp hanes lleol ac mae’n arwain teithiau cerdded hanesyddol yn rheolaidd i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

 

Dr Norman LoweDr Norman Lowe

Ysgrifennydd y Cwmni

Ers 2000 mae Dr Lowe wedi bod yn ymgynghorydd amgylcheddol annibynnol yn arbenigo yn bennaf ar faterion sy’n ymwneud â’r diwydiant dŵr ac entomoleg.  Yn gyn Brif Wyddonydd gyda Dŵr Cymru, derbyniodd yr OBE yn 2001 am wasanaethau i’r diwydiant dŵr ac am ddiogelu’r amgylchedd.

 

 

Hannah Scrase

Magwyd Hannah ger Llanidloes ac yno mae hi’n byw.  Astudiodd ecoleg a choedwigaeth, ac mae wedi gweithio mewn rheolaeth coedwigaeth, cadwraeth, trwyddedi fforestydd a chynlluniau cynaliadwyedd yn y DU, Affrica, De Amerig a’r Caribi – ond fe’i denwyd yn ôl i Gymru.  Ar hyn o bryd mae hi’n hunan gyflogedig. Mae’n gweithio gyda ffermwyr, grwpiau cadwraeth a thirfeiddianwyr eraill yn adfer, ymestyn a chysylltu cynefinoedd ac ecosystem, ar amaethgoedwigaeth ac atebion i hinsawdd naturiol wrth i ni baratoi ar gyfer newid ar ôl Brexit.  Mae Hannah yn beicio mynydd yng Nghwm Elan beth bynnag yw’r tywydd, canŵio a nofio mewn afonydd, morydau a’r môr pan fydd hi’n gynnes.

 

Carrie Davies MBE

Magwyd Carrie yn Llanwrtyd ac Aberhonddu.  Ar ôl treulio 20 mlynedd yn gweithio ar ddatblygiadau yn y sector breifat ac mewn rheolaeth busnes yn Africa is-Sahara, dychwelodd i’r DU i hyfforddi fel cyfreithiwr.  Gweithia Carrie bellach fel rhan o dîm Prosiectau ac Isadeiledd cwmni cyfreithiol rhyngwladol yn Birmingham.  Yn ogystal â mwynhau dŵr Cwm Elan yn ddyddiol, mae Carrie yn mwynhau cerdded a gwersylla.

 

 

Roy Davies

Wedi gyrfa hir yn niwydiant hamdden awyr agored, mae gan Roy ddiddordeb byw mewn galluogi pobl i fwynhau’r awyr agored tra’n gadael yr effaith leiaf ar ein hamgylchedd naturiol.  Mae hwn o’r pwys mwyaf yng Nghwm Elan, lle y mae wedi cynnal canolfan gweithgareddau awyr agored am dros 30 mlynedd.  Treulia ei amser hamdden yn mwynhau anialdiroedd y DU ac ymhellach ar droed, ar gefn beic neu hwylio morol.  Mae’n byw yn y Cwm ac yn chwarae rhan blaenllaw yn y gymuned leol, yn gadeirydd ar glwb cymdeithasol Cwm Elan, yn lywodraethwr ysgol ac yn aelod o fyrddau tri o wahanol elusennau lleol.