Y Tîm Elan Links

Eluned Lewis, Rheolwr Cynllun

eluned.lewis@elanvalleytrust.org

Bydd Eluned Lewis yn rheoli gweithredu’r cynllun Elan Links. Mae Eluned wedi bod yn rhan o'r cynllun ers 2014, ar ôl gweithio i Ymddiriedolaeth Cwm Elan yn ystod y cyfnodau cais a datblygu.

Daw Eluned, Graddedigwraig Daearyddiaeth o Brifysgol Aberystwyth o Gapel Bangor yng Ngheredigion.  Mae hi wedi bod yn llwyddiannus yn ennill symiau sylweddol o arian ar gyfer prosiectau adfywio cymunedol gydag Elan Links y mwyaf llwyddiannus hyd yma.

 

Matthew Allmark, Swyddog Treftadaeth Naturiol

matthew.allmark@elanvalley.org.uk

Daeth Matt Allmark yn Swyddog Treftadaeth Naturiol ym mis Hydref 2017 ac mae e bellach wedi ymgartrefi ym Mhentref Cwm Elan.  Bydd yn gyfrifol am reoli prosiectau sy'n gysylltiedig â gwella natur a bywyd gwyllt.

Mae Matt wedi gweithio ar nifer o sefydliadau cadwraeth gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ardal y Llyn, Sw Caer ac yn fwyaf diweddar yn Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Gaer. Mae'n edrych ymlaen at weithredu'r gyfres o brosiectau naturiol gyda'r bobl sydd wedi helpu i greu lle mor anhygoel. 

 

Beth Rees, Swyddog Prosiect

beth.rees@elanvalley.org.uk 

Swyddog Prosiect i Gysylltiadau Elan Links yw Beth Rees.  Ei swyddogaeth fydd i gydlynu agweddau cyfathrebu ac ymgysylltiadau â’r gymuned ar ran y cynllun.   Fe fydd hi hefyd yn gyfrifol dros ddarparu prosiectau sy’n ymwneud â digwyddiadau, dehongliadau ac ymgysylltu.

Ar ôl astudio Daearyddiaeth Ffisgol ym Mhrifysgol Abertawe, gwirfoddolodd Beth gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac fe weithiodd i ddau Barc Cenedlaethol yng Nghymru cyn symud i’r Alban.  Am y ddwy flynedd diwethaf mae hi wedi bod yn Diwtor Maes ac yn Hyfforddwr Gweithgaredd gan ddysgu daearyddiaeth i fyfyrwyr ar Ynys Arran.

 

Anna Georgiou, Swyddog Gwirfoddoli a Hyfforddiant

elanlinks@tircoed.org.uk

Anna Georgiou yw Swyddog Gwirfoddoli a Hyfforddi Tir Coed, wedi'i leoli o fewn tîm Elan Links. Bydd Anna yn cyflwyno'r prosiectau hyfforddi o fewn y cynllun, yn ogystal â goruchwylio gwirfoddolwyr.

Mae Anna yn gyn-geidwad cefn gwlad ac yn breswylydd presennol yng Nghwm Elan. Mae ganddi Feistr mewn Cadwraeth a Rheolaeth Tir o Brifysgol Cymru, Bangor. Mae wedi gweithio mewn amrywiol rolau cadwraeth dros y 15 mlynedd diwethaf, gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt a'r Ganolfan Cofnodion Amgylcheddol Lleol yn Aberhonddu.

 

Stephanie Kruse, Swyddog Treftataeth Dwiylliannol

Stephanie.kruse@elanvalley.org.uk

Rôl Stephanie yw gweithio gyda'r gymuned leol ac eraill i ddarganfod, cofnodi a dathlu holl agweddau unigryw o dreftadaeth ddiwylliannol Cwm Elan. Mae ganddi amrywiaeth o brofiad blaenorol sy’n cynnwys arwain prosiect dehongli yn Seaham, Co Durham, cydlynu adeiladu'r gerddi ar gyfer yr Ŵyl Genedlaethol Gardd yng Nglynebwy a Gateshead, datblygu Llwybr Cotswold fel llwybr cenedlaethol a bod yn gynghorydd rhanbarthol ar gyfer y Fenter Treftadaeth Leol yn Ne Orllewin a De Ddwyrain Lloegr. Mae hi'n edrych ymlaen i siarad gyda pobl sy'n adnabod y lle arbennig hwn ac i cofnodi straeon, traddodiadau a nodweddion Cwm Elan, fel y gall eraill eu mwynhau hefyd.

 

Rebecca Pursch, Swyddog Cyllid

Rebecca.pursch@elanvalley.org.uk

Rebecca Pursch yw’r swyddog cyllid ar gyfer cynllun Cysylltiadau Elan Links.

Mae gan Rebecca gefndir mewn gweinyddiaeth, gwaith prosiectau a chyfrifon ym mudiadau’r sector breifat, ynghyd â gwirfoddoli mewn mudiadau cadwraeth.  Yn wreiddiol o’r Cotswolds, mae Rebecca bellach yn byw yng Nghwm Elan.

 

Gayle Atherfold-Dudley, Mentor Powys 

powysmentor@tircoed.org.uk

Gayle yw’r mentor newydd dros Bowys, ac mae’n gweithio ar brosiect Cysylltiadau Elan Links a Tir Coed.  Ei gwaith yw i roi cymorth a chefnogaeth i bawb sy’n mynychu cyn, yn ystod ac ar ôl bod ar Gyrsiau Tir Coed, er mwyn eu galluogi i gael y gorau o’u profiad.  Cyn dechrau gweithio i Tir Coed, roedd yn gweithio’n bennaf yn y trydydd sector, gyda theuluoedd a oedd yn mynd trwy newid.  Mae Gayle hefyd wedi gweithio i GIG a’r Heddlu, ynghyd â gweithio fel ffotograffydd llawrydd.

 

Will Adams, Archifydd y Prosiect

will.adams@elanvalley.org.uk 

Will Adams yw Archifydd y Prosiect gyda chyfrifoldeb dros asesu, cofnodi a gwneud y deunydd treftadaeth sy’n ymwneud â Chwm Elan yn hygyrch.  Mae Will yn gweithio rhan amser ar ddydd Llun a dydd Mercher.

Mae Will hefyd yn Guradur i Amgueddfa Sir Faesyfed, gyda dros ddeunaw mlynedd o brofiad o weithio mewn amgueddfeydd a gyda threftadaeth leol.

 

Bonna Williams,Swyddog Ymgysylltu â Gwirfoddolwyr

​bonna.williams@elanvalley.org.uk

Mae Bonna wedi’i phenodi fel swyddog ymgysylltu â gwirfoddolwyr.  Ei swyddogaeth yw i gefnogi swyddogion Treftadaeth Naturiol a Diwylliannol gyda recriwtio a chydlynu gwirfoddolwyr i helpu gyda’r amrywiaeth o brosiectau mae Partneriaeth Cysylltiadau Elan Links yn rhan ohonynt.

Symudodd i’r ardal tua 30 mlynedd yn ôl ar ôl iddi ennill ei BSc.  Mae wedi gwneud llawer o waith amrywiol; yn ddiweddar mae wedi gweithio fel cynorthwyydd gweinyddol i’r cyngor lleol ac fel trefnydd digwyddiadau seiclo.