Y Tîm Elan Links

Eluned Lewis, Rheolwr Cynllun

eluned.lewis@elanvalleytrust.org

Bydd Eluned Lewis yn rheoli gweithredu’r cynllun Elan Links. Mae Eluned wedi bod yn rhan o'r cynllun ers 2014, ar ôl gweithio i Ymddiriedolaeth Cwm Elan yn ystod y cyfnodau cais a datblygu.

Daw Eluned, Graddedigwraig Daearyddiaeth o Brifysgol Aberystwyth o Gapel Bangor yng Ngheredigion.  Mae hi wedi bod yn llwyddiannus yn ennill symiau sylweddol o arian ar gyfer prosiectau adfywio cymunedol gydag Elan Links y mwyaf llwyddiannus hyd yma.

 

Fiona Gomersall, Swyddog Treftadaeth Naturiol

fiona.gomersall@elanvalley.org.uk

Ymunodd Fiona Gomersall ag Elan Links fel Swyddog Treftadaeth Naturiol ym mis Rhagfyr 2020. Bydd hi'n gyfrifol am reoli prosiectau sy'n ymwneud â gwella natur a bywyd gwyllt.

Gweithiodd Fiona i Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Amwythig fel eu Swyddog Cadwraeth am 15 mlynedd ac yn fwy diweddar fel Cynghorydd Fferm i Ymddiriedolaeth Afonydd Hafren. Mae ganddi BSc mewn Sŵoleg ac MSc mewn Gwyddor yr Amgylchedd. Mae hi'n byw yn Felindre, ger y Drenewydd. Mae Fiona yn edrych ymlaen at barhau â'r ystod o brosiectau natur a ffermio a sefydlodd ei rhagflaenwyr ac at weithio gyda'r bobl a helpodd i greu'r dirwedd hyfryd hon.

 

Caroline Freeman, Swyddog Prosiect

caroline.freeman@elanvalley.org.uk  

Daeth Caroline Freeman yn Swyddog Prosiect Elan Links ym mis Rhagfyr 2020. Ei rôl fydd cydlynu agweddau cyfathrebu ac ymgysylltu â'r gymuned o'r cynllun. Bydd hi hefyd yn gyfrifol am gyflawni prosiectau sy'n ymwneud â digwyddiadau, dehongli ac ymgysylltu.

Mae Caroline wedi gweithio ym maes cadwraeth, ymgysylltu â'r gymuned ac addysg amgylcheddol yng Nghymru ac yn yr Alban. Mae ganddi MSc mewn Rheoli'r Amgylchedd, mae hi newydd gwblhau PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth ac ar hyn o bryd mae'n byw ym Mhenrhyncoch. Mae hi'n edrych ymlaen at weithio gyda thîm Elan Links ac at barhau i gyflawni prosiectau Elan Links.

 

Anna Georgiou, Swyddog Gwirfoddoli a Hyfforddiant

elanlinks@tircoed.org.uk

Anna Georgiou yw Swyddog Gwirfoddoli a Hyfforddi Tir Coed, wedi'i leoli o fewn tîm Elan Links. Bydd Anna yn cyflwyno'r prosiectau hyfforddi o fewn y cynllun, yn ogystal â goruchwylio gwirfoddolwyr.

Mae Anna yn gyn-geidwad cefn gwlad ac yn breswylydd presennol yng Nghwm Elan. Mae ganddi Feistr mewn Cadwraeth a Rheolaeth Tir o Brifysgol Cymru, Bangor. Mae wedi gweithio mewn amrywiol rolau cadwraeth dros y 15 mlynedd diwethaf, gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt a'r Ganolfan Cofnodion Amgylcheddol Lleol yn Aberhonddu.

 

Stephanie Kruse, Swyddog Treftataeth Dwiylliannol

Stephanie.kruse@elanvalley.org.uk

Rôl Stephanie yw gweithio gyda'r gymuned leol ac eraill i ddarganfod, cofnodi a dathlu holl agweddau unigryw o dreftadaeth ddiwylliannol Cwm Elan. Mae ganddi amrywiaeth o brofiad blaenorol sy’n cynnwys arwain prosiect dehongli yn Seaham, Co Durham, cydlynu adeiladu'r gerddi ar gyfer yr Ŵyl Genedlaethol Gardd yng Nglynebwy a Gateshead, datblygu Llwybr Cotswold fel llwybr cenedlaethol a bod yn gynghorydd rhanbarthol ar gyfer y Fenter Treftadaeth Leol yn Ne Orllewin a De Ddwyrain Lloegr. Mae hi'n edrych ymlaen i siarad gyda pobl sy'n adnabod y lle arbennig hwn ac i cofnodi straeon, traddodiadau a nodweddion Cwm Elan, fel y gall eraill eu mwynhau hefyd.

 

Rebecca Pursch, Swyddog Cyllid

Rebecca.pursch@elanvalley.org.uk

Rebecca Pursch yw’r swyddog cyllid ar gyfer cynllun Cysylltiadau Elan Links.

Mae gan Rebecca gefndir mewn gweinyddiaeth, gwaith prosiectau a chyfrifon ym mudiadau’r sector breifat, ynghyd â gwirfoddoli mewn mudiadau cadwraeth.  Yn wreiddiol o’r Cotswolds, mae Rebecca bellach yn byw yng Nghwm Elan.

 

Gayle Atherfold-Dudley, Mentor Powys 

powysmentor@tircoed.org.uk

Gayle yw’r mentor newydd dros Bowys, ac mae’n gweithio ar brosiect Cysylltiadau Elan Links a Tir Coed.  Ei gwaith yw i roi cymorth a chefnogaeth i bawb sy’n mynychu cyn, yn ystod ac ar ôl bod ar Gyrsiau Tir Coed, er mwyn eu galluogi i gael y gorau o’u profiad.  Cyn dechrau gweithio i Tir Coed, roedd yn gweithio’n bennaf yn y trydydd sector, gyda theuluoedd a oedd yn mynd trwy newid.  Mae Gayle hefyd wedi gweithio i GIG a’r Heddlu, ynghyd â gweithio fel ffotograffydd llawrydd.

 

Matt Rose, Archifydd y Prosiect

matt.rose@elanvalley.org.uk 

Matt Rose yw Archifydd newydd y Prosiect gyda chyfrifoldeb dros asesu, cofnodi a gwneud y deunydd treftadaeth sy’n ymwneud â Chwm Elan yn hygyrch.  Mae'n llyfrgellydd proffesiynol ac archifydd o Powys. Ei rôl yw amddiffyn, cofnodi a dathlu treftadaeth ddiwylliannol Elan Valley. Mae archifau Elan yn cynnwys dogfennau hanesyddol unigryw, ffotograffau, atgofion ac arteffactau o adeg adeiladu'r argaeau. Mae'n awyddus i glywed gan unrhyw aelod o'r cyhoedd sydd â diddordeb yn yr archifau neu'n teimlo y gallai fod ganddyn nhw rywbeth o ddiddordeb i'r archif

 

Bonna Williams,Swyddog Ymgysylltu â Gwirfoddolwyr

​bonna.williams@elanvalley.org.uk

Mae Bonna wedi’i phenodi fel swyddog ymgysylltu â gwirfoddolwyr.  Ei swyddogaeth yw i gefnogi swyddogion Treftadaeth Naturiol a Diwylliannol gyda recriwtio a chydlynu gwirfoddolwyr i helpu gyda’r amrywiaeth o brosiectau mae Partneriaeth Cysylltiadau Elan Links yn rhan ohonynt.

Symudodd i’r ardal tua 30 mlynedd yn ôl ar ôl iddi ennill ei BSc.  Mae wedi gwneud llawer o waith amrywiol; yn ddiweddar mae wedi gweithio fel cynorthwyydd gweinyddol i’r cyngor lleol ac fel trefnydd digwyddiadau seiclo.