Y Tîm Elan Links

Eluned Lewis, Rheolwr Cynllun

eluned.lewis@elanvalleytrust.org

Bydd Eluned Lewis yn rheoli gweithredu’r cynllun Elan Links. Mae Eluned wedi bod yn rhan o'r cynllun ers 2014, ar ôl gweithio i Ymddiriedolaeth Cwm Elan yn ystod y cyfnodau cais a datblygu.

Daw Eluned, Graddedigwraig Daearyddiaeth o Brifysgol Aberystwyth o Gapel Bangor yng Ngheredigion.  Mae hi wedi bod yn llwyddiannus yn ennill symiau sylweddol o arian ar gyfer prosiectau adfywio cymunedol gydag Elan Links y mwyaf llwyddiannus hyd yma.

Matthew Allmark, Swyddog Treftadaeth Naturiol

matthew.allmark@elanvalley.org.uk

Daeth Matt Allmark yn Swyddog Treftadaeth Naturiol ym mis Hydref 2017 ac mae e bellach wedi ymgartrefi ym Mhentref Cwm Elan.  Bydd yn gyfrifol am reoli prosiectau sy'n gysylltiedig â gwella natur a bywyd gwyllt.

Mae Matt wedi gweithio ar nifer o sefydliadau cadwraeth gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ardal y Llyn, Sw Caer ac yn fwyaf diweddar yn Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Gaer. Mae'n edrych ymlaen at weithredu'r gyfres o brosiectau naturiol gyda'r bobl sydd wedi helpu i greu lle mor anhygoel. 

Andrea Jones, Swyddog Prosiect

Andrea.jones@elanvalley.org.uk

Andrea Jones yw'r Swyddog Prosiect ar gyfer Elan Links. Ei rôl fydd cydlynu agweddau cyfathrebu ac ymgysylltu â'r gymuned ar draws y cynllun cyfan.  Bydd hi hefyd yn gyfrifol am wedithredu’r  prosiectau sy'n ymwneud â digwyddiadau, dehongli ac ymgysylltu.

Mae gan Andrea brofiad helaeth mewn cyfathrebu ac ymgysylltu â'r gymuned, ar ôl gweithio fel Pennaeth Cyfathrebu yng Nghymdeithas y Colegau, ynghyd â rolau yn Swyddfa'r Heddlu a Chomisiynydd Troseddau De Cymru ac Awdurdod Heddlu De Cymru.

Jen Newman, Swyddog Mynediad a Hamdden

Jen.newman@elanvalley.org.uk

Jen Newman yw'r Swyddog Mynediad a Hamdden ar gyfer cynllun Cysylltiadau Elan. Mae hi hefyd yn gweithio i Dŵr Cymru fel Ceidwad yng Nghwm Elan.

Yn wreiddiol o Dorset, mae Jen wedi gweithio fel Ceidwaid Arfordirol ar rhan Gorllewin Dorset o Lwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir De Orllewin Lloegr, darlithydd a chydlynydd prentisiaeth yng Ngholeg Kingston Maurward, a Cheidwad Ardal yng Ngogledd Dorset, lle bu'n rheoli 750 milltir Hawliau Tramwy a 24 Gwarchodfa Natur.

Anna Georgiou, Swyddog Gwirfoddoli a Hyfforddiant

elanlinks@tircoed.org.uk

Anna Georgiou yw Swyddog Gwirfoddoli a Hyfforddi Tir Coed, wedi'i leoli o fewn tîm Elan Links. Bydd Anna yn cyflwyno'r prosiectau hyfforddi o fewn y cynllun, yn ogystal â goruchwylio gwirfoddolwyr.

Mae Anna yn gyn-geidwad cefn gwlad ac yn breswylydd presennol yng Nghwm Elan. Mae ganddi Feistr mewn Cadwraeth a Rheolaeth Tir o Brifysgol Cymru, Bangor. Mae wedi gweithio mewn amrywiol rolau cadwraeth dros y 15 mlynedd diwethaf, gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt a'r Ganolfan Cofnodion Amgylcheddol Lleol yn Aberhonddu.

Stephanie Kruse, Swyddog Treftataeth Dwiylliannol

Stephanie.kruse@elanvalley.org.uk

Rôl Stephanie yw gweithio gyda'r gymuned leol ac eraill i ddarganfod, cofnodi a dathlu holl agweddau unigryw o dreftadaeth ddiwylliannol Cwm Elan. Mae ganddi amrywiaeth o brofiad blaenorol sy’n cynnwys arwain prosiect dehongli yn Seaham, Co Durham, cydlynu adeiladu'r gerddi ar gyfer yr Ŵyl Genedlaethol Gardd yng Nglynebwy a Gateshead, datblygu Llwybr Cotswold fel llwybr cenedlaethol a bod yn gynghorydd rhanbarthol ar gyfer y Fenter Treftadaeth Leol yn Ne Orllewin a De Ddwyrain Lloegr. Mae hi'n edrych ymlaen i siarad gyda pobl sy'n adnabod y lle arbennig hwn ac i cofnodi straeon, traddodiadau a nodweddion Cwm Elan, fel y gall eraill eu mwynhau hefyd.

Rebecca Pursch, Swyddog Gweinyddol

Rebecca.pursch@elanvalley.org.uk

Mae Rebecca Pursch yn Weinyddwr ar gyfer cynllun Cysylltiadau Elan. Ei rôl yw cefnogi tîm gyda thasgau gweinyddol.

Mae gan Rebecca gefndir mewn gweinyddiaeth, gwaith prosiect a chyfrifon mewn sefydliadau yn y sector preifat, yn ogystal â gwirfoddoli mewn sefydliadau cadwraeth. Yn wreiddiol o'r Cotswolds, mae Rebecca bellach yn byw yn lleol yng Nghwm Elan.