Nod 5: Mynediad a defnydd cynaliadwy ar gyfer safleoedd treftadaeth adeiledig o fewn Elan

5a – Cynyddu’r mynediad i Dreftadaeth Archeolegol a Threftadaeth Adeiledig Elan

Mae nifer fawr o dreftadaeth amrywiol Elan yn guddiedig ac nid yw’n hygyrch i’r ymwelwyr. Fe wnawn sicrhau mynediad diogel i’r cyhoedd i bump o safleoedd treftadaeth Elan a fydd yn gwella ymweliad pobl i Elan ac yn cynnig dealltwriaeth well o’i threftadaeth. Mae’r safleoedd posib yn cynnwys argae anorffenedig Dolymynach yn Nyffryn Claerwen, safle Dam Busters yn Nant y Gro, gaerau tanddaearol yr Ail Ryfel Byd, Gwersyll Cyrch y Romaniaid a Mwynglawdd Cwm Elan.

Lawrlwythwch y manylion prosiect

5b – Tŷ’r Peiriannydd Preswyl

Adnewyddu Tŷ’r Peiriannydd Preswyl ym Mhen-y-Garreg fydd y prosiect hwn yn ymgymryd ag ef. Ar hyn o bryd mae’n adeilad segur ond y mae bron pob un o’r nodweddion gwreiddiol Fictorianaidd i’w weld ar yr adeilad. Caiff yr adeilad ei adnewyddu’n ofalus a bydd y cyflwr yn cael ei ddiogelu ar gyfer y dyfodol drwy ei ddefnyddio’n gynaliadwy fel llety i artistiaid, gwyddonwyr a gwirfoddolwyr. Bydd hyn, yn ei dro, yn cyfoethogi profiad yr ymwelwyr yn Elan, gan eu galluogi i aros dros nos a chysylltu â’r amgylchedd naturiol.

Lawrlwythwch y manlyion prosiect

5c – Fferm Cwm Clyd

Bydd y prosiect hwn yn ymgymryd ag adnewyddu adeiladau sydd ar hyn o bryd yn segur sef Fferm Cwm Clyd sy’n dyddio’n ôl i’r 18fed ganrif, casgliad o dri adeilad cerrig. Caiff yr adeiladau eu hadnewyddu’n ofalus a bydd y cyflwr yn cael ei ddiogelu ar gyfer y dyfodol drwy eu defnyddio’n gynaliadwy fel llety i grwpiau awyr agored, grwpiau ieuenctid a gwirfoddolwyr gan alluogi iddynt brofi’n uniongyrchol yr Elan ‘gwyllt’.

Lawrlwythwch y manylion prosiect

Caban Adeiladwyr yr Argae

Ar droad y ganrif, byddai cannoedd o gabanau adeiladwyr yr argae wedi bod ym Mhentref Elan a’r ardal o amgylch y ganolfan ymwelwyr presennol gan roi to uwchben miloedd o adeiladwyr yr argae. Bydd y prosiect yn ail leoli ac yn adnewyddu caban adeiladwyr yr argae, gan ei wneud yn hygyrch i’r cyhoedd a rhoi mewnwelediad gwerthfawr i’r ffordd yr oedd yr adeiladwyr yn byw yn ystod cyfnod yr adeiladu. Defnyddir y caban hefyd fel canolfan hyfforddi a swyddfeydd ar gyfer Partneriaeth Tirwedd Elan Links.  Nid yw'r prosiect yma yn y set terfynnol o proseictau oherwydd prinder cyllid.  Er hyn rydyn yn ceisio darganfod fynhonellau arall y gyllid ar eu gyfer.