Nod 2: Rheoli cynefinoedd targed ar gyfer rhywogaethau allweddol fel sydd wedi’i hadnabod gan gynllun gweithredu cymeriad y dirwedd

2a – Adar Prin Elan

Yn draddodiadol mew ardal Elan Links yn noddfa i adar magu’r ucheldir fel y cwtiad aur, y grugiar goch, y gylfinir, y gwalch bach, mwyalchen y mynydd, clochdar yr eithin a’r ehedydd. Cydnabu bwysigrwydd rhan helaeth o’r ardal gan ei benodiad fel Ardal Gwarchodaeth Arbennig (SPA). Yn ychwanegol i hyn, mae’r ardal wedi’i dargedu ar gyfer gwaith gan RSPB a CCW (Cyfoeth Naturiol Cymru erbyn hyn) fel Ardal Bwysig Adar yr Ucheldir (IUBA).

Bydd y prosiect yn gwella ardaloedd o gynefin allweddol ac yn gwneud ymyriadau eraill fydd yn cyfrannu at wella llwyddiant magu cydran o’r rhywogaethau adar yng nghasgliad adar magu ucheldir Elan.

Yn nhermau cyffredinol, mae’r rhywogaethau sy’n cael blaenoriaeth yn ddibynnol ar dyfiant brith, o ran dwysedd ac uchder, ac amrywiaeth o raddfeydd gofod fel cynefin magu. Dibynnir pob un ohonynt, heblaw am y grugair goch ar chwilio am gynefin i ffwrdd o’r ardal gyfagos i safle’r nyth ac yn aml mae hyn ‘o dan wal y mynydd’. Mae’r cwtiad aur a’r gyflynir hefyd yn manteisio o bridd gwlyb. Eto, yn nhermau cyffredinol iawn, mae’r gostyngiad yn y poblogaethau yn ardal Elan Links o bosib yn gysylltiedig â’r lleihad yn rheolaeth da byw sy’n creu a chynnal heterogenedd y tyfiant. Pwrpas yr ymyriadau a gynlluniwyd yw ail-greu’r heterogenedd hyn gan ddefnyddio dulliau cynaliadwy - bydd y rhain yn cael eu cyflwyno drwy gefnogi prosiectau Nod 1 - 3 gan ddilyn Contract Cyflwyno Treftadaeth Naturiol.

Lawrlwythwch y manylion prosiect yma

2b – Rhywogaethau Prin Elan

Mae ardal Elan Links yn noddfa i nifer o rywogaethau a chynefinoedd prin. Mae’n bwysig deall cartrefi a’r newidiadau a all effeithio’u niferoedd dros amser, gan gynnwys y newidiadau fydd yn digwydd o ganlyniad i waith Elan Links wrth ymgymryd â’r gweithredoedd targed ar eu cyfer er mwyn sicrhau eu bod yn goroesi ac yn ffynnu yn y dyfodol. Bydd y prosiect hwn yn cyfuno sgiliau cadwraethwyr natur broffesiynol a gwirfoddolwyr hyfforddedig i chwilio am rywogaethau prin, monitro’r newidiadau bioamrywiaeth ac ymgymryd â gweithgareddau fydd yn cefnogi rhywogaethau pwysig a’u cynefinoedd law yn llaw â’r prosiectau treftadaeth naturiol eraill.

Lawrlwythwch manylion y prosiect yma