Elan Links: Pobl, Natur, Dŵr

Elan Links: Pobl, Natur a Dŵr

Partneriaeth Tirwedd Elan Links: Pobl, Natur a Dŵr

Partneriaeth Tirwedd wedi’i ariannu gan Gronfa Treftadaethy Loteri yw cynllun Elan Links: Pobl, Natur a Dŵrar gyfer ardal Elan. Cyflwynodd Ymddiriedolaeth Cwm Elan, y prif bartner, y cais ym Mehefin 2015 a cymeradwywyd y cynllun yn Hydref 2015 am grant o £1.8 miliwn i gyfateb â’r £1.5 miliwn a roddir gan Ymddiriedolaeth Cwm Elan ac eraill, i greu cynllun gwerth £3.3 miliwn sy’n cyflwyno 27 prosiect. Yn Ionawr 2016 cychwynwyd ar gyfnod datblygu Elan Links: Pobl, Natur a Dŵr. Recriwtiwyd Rheolwr Prosiect, Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned a Cydlynwr Gwirfoddoli a Hyffordiant i ragweld y cyfnod datblyguac i goethi’r cynnigion ar gyfer cyflwyno’r ail ran i Gronfa Treftadaeth y Loteri.

Mae Elan Links: Pobl, Natur a Dŵr wedi sefydlu gweledigaeth glir ac uchelgeisiol:

“i ddiogelu treftadaeth unigryw ac amrywiol Elan wrth hyrwyddo’r canlyniadau hirdymor i bobl, cymunedau a threftadaeth yn sylweddol.”

Rheolir y cynllun gan Fwrdd Bartneriaeth, a’i bwrpas yw arwain a monitro gweithrediad Cynllun Partneriaeth Tirwedd Elan Links: Pobl, Natur a Dŵr. Bu cyfarfodydd cyson yn ystod y cyfnod datblygu ac y mae’r aelodau wedi cydweithio’n effeithiol i:

  • ddatblygu'r amcanion a’r prosiectau ac i’w hyrwyddo mor eang â phosib;
  • annog a sicrhau cyfranogiad cymunedau, perchnogion tir, tenantiaid, busnesau lleol a sefydliadau lleol; a
  • sicrhau gweithrediad rhaglenni’r Cynllun drwy gydlynu a chanolbwyntio’r ymdrech a’r adnoddau i greu newid amlwg.

Mae’n rhaid i bob cynllun Partneriaeth Tirwedd a ariennir gan Dreftadaeth y Loteri greu Cynllun Gweithredu Cadwraeth Tirwedd (LCAP) yn ystod y cyfnod datblygu, cyn dechrau’r cyfnod cyflwyno. Mae’r Cynllun Gweithredu yn tynnu’r wybodaeth allweddol am y dirwedd sy’n dod i’r amlwg yn ystod y cyfnod datblygu at ei gilydd ac yn cyfarwyddo’r cynlluniau ar gyfer y 3, 4 neu 5 mlynedd nesaf - a thu hwnt i gyfnod arian Cronfa Treftadaeth y Loteri. Maniffesto’r dirwedd ydyw - yn cyfuno gweledigaeth gyffredinol y Cynllun, Asesiad Cymeriad y Dirwedd, yr amrywiol brosiectau sy’n ymateb i ofynion y dirwedd a’r bobl leol a chynaliadwyedd y Cynllun.

Drafft Cynllun Gweithredu Cadwraeth Tirwedd (LCAP) Elan Links Mehefin 2017

(Nid yw’r ddogfen hon ar gael yn y Gymraeg ar hyn  bryd)

 

LCAP Elan Links Pennod 0 – Cefndir i Bartneriaeth Tirwedd Elan Links

LCAP Elan Links Pennod 1 – Cyflwyniad i Gynllun Gweithredu Cadwraeth Tirwedd Elan Links

LCAP Elan Links Pennod 2 – Deall Ardal Elan Links

LCAP Elan Links Pennod 3 – Datganiad o Arwyddocâd

LCAP Elan Links Pennod 4 – Bygythiadau a Chyfleon

LCAP Elan Links Pennod 5 – Trosolwg o Gynllun Elan Links

LCAP Elan Links Pennod 6 – Cynlluniau a chostau’r Cynllun

LCAP Elan Links Pennod 7 – Monitro a Gwerthuso

LCAP Elan Links Pennod 8 - Cynaliadwyedd ac Etifeddiaeth

Cynllun Datblygu Cynulleidfa Elan Links

 

 

 

Darllenwch am y prosiect drwy glicio isod:

No. Project  
1 Adfer cynefinoedd
2 Rheoli Cynefinoedd
3 Systemau Ffermio Traddodiadol
4 Gwarchod Safleoedd Treftadaeth
5 Mynediad i Dreftadaeth
6 Cofnodi Treftadaeth
7 Ymrwymiad arloesol
8 Cynyddu rhyngweithio
9 Gwella Hamdden
10 Gwaith allanol
11 Deall pwysigrwydd cynaliadwyedd
12 Etifeddiaeth

Mae ffiniau Stad Elan ym mynyddoedd y Cambria, Canolbarth Cymru yn lleoliad i nifer o brosiectau ond mae creu cysylltiadau â thref farchnad Rhayader a dinas Birmingham wedi bod yn hanfodol i’r hanes sy’n sail i’r cynllun. Mae’n dirwedd unigryw sy’n cyfuno tir mynyddig anghysbell, ffermydd ynysig, dyffrynnoedd â llethrau serth coediog a’r cronfeydd dŵr, camp anghyffredin o beirianwaith yr Oes Victoria a ddechreuodd rhoi cyflenwad o ddŵr glân i Firmingham yn 1904 hyd heddiw.

Cymerwch Ran

Mae tîm Elan Links wrthi ar hyn o bryd yn gweithio trwy gynigion y prosiectau a siarad gydag unigolion a grwpiau o bobl i sicrhau bod y cynllun terfynol mor gynhwysol a hygyrch a phosib. Os oes unrhyw brosiect yr hoffech chi gyfrannu ato a bod yn rhan ohono, rhowch wybod i ni, fe fyddwn yn falch o glywed gennych. Am fwy o wybodaeth ar bob prosiect cliciwch ar. Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad â’r prosiect a phartneriaid y prosiect drwy ein tudalen facebook a twitter pwrpasol.

Ymddiriedolaeth Cwm Elan yw’r prif bartner yn y bartneriaeth sy’n cynnwys Dŵr Cymru Welsh Water, CARAD, Tir Coed, Cyngor Tref Rhayader ynghyd â chefnogaeth gan RSPB, Cyfoeth Naturiol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru (RCAHMW). Cyflogir tîm bach o staff yn ystod y cyfnod datblygu a gellir cysylltu â hwy yn swyddfa Ymddiriedolaeth Cwm Elan ar 01597801449 neu drwy e-bost.

I weld y swyddi gwag ewch i’r dudalen swyddi.