Nod 7: Datblygu ffyrdd cysylltiol ac arloesol o adrodd treftadaeth Elan i amrywiaeth eang o bobl

7a – Dehongli Elan

Mae dwy gainc i’r prosiect hwn, mae’r cyntaf yn edrych ar ddatblygu dulliau dehongli sefydlog a’r adnoddau sydd ar gael mewn dau leoliad yn Elan. Y lleoliad cyntaf yw Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan sy’n brif gyrchfan yn Elan ac yn atynnu nifer fawr o ymwelwyr yn flynyddol. Yr ail leoliad yw Amgueddfa ac Oriel Rhaeadr Gwy sy’n gartref i arddangosfa ar hanes cymdeithasol Elan a Rhaeadr Gwy ac fe’i hagorwyd yn 2009 o ganlyniad i brosiect cymdeithasol Cronfa Treftadaeth y Loteri. Drwy ddatblygu’r dehongliadau a’r adnoddau sydd ar gael yn y ddau leoliad hyn, rydym yn sicrhau bod gan ymwelwyr fynediad i ddehongliadau o’r dreftadaeth sydd o ansawdd ac yn amrywiol sy’n mwyhau dealltwriaeth a gwerthfawrogiad yr ymwelwyr o Elan. Ail gainc y prosiect yw gweithredu arddangosfa flynyddol Elan Links yn y ddau leoliad a nodwyd uchod.

Lawrlwythwch manylion y prosiect yma

 

7b – Elan Rhyngweithiol

Bydd y prosiect hwn yn sicrhau bod y datblygiadau technegol angenrheidiol a’r offer mewn grym i sicrhau bod proffil ar-lein Elan yn gallu tyfu ac yn cael ei gynnal yn y dyfodol. Bydd y prosiect yn darparu ap fydd yn gweithredu’n llawn ar gyfer Elan fydd yn gallu cael ei ddefnyddio i arloesi Elan yn ei gyfanrwydd. Bydd yr ap yn rhoi gwybodaeth ar bob agwedd o brosiect Elan Links a’i dreftadaeth amrywiol, gweithgareddau a digwyddiadau fydd yn galluogi ymwelwyr i ddewis yr hyn sy’n eu diddori a derbyn rhagor o wybodaeth amdanynt. Yn ystod y flwyddyn datblygu rydym wedi edrych ar nifer o dechnolegau sydd ar gael ac wedi eu mesur yn erbyn rhwystrau technegol Elan sydd wedi ein galluogi i wneud y dewis gorau. Bydd gan yr ap system rheoli cynnwys bydd yn cael ei ddefnyddio gan aelodau staff Elan Links a’r sefydliadau partner i sicrhau bod y cynnwys yn cael ei ddiweddaru.

Bydd datblygiad pellach o wefan Ymweld ag Elan hefyd yn digwydd i gynnwys adran fawr ar bartneriaeth Elan Links a’r rhaglen o brosiectau. Bydd gwaith hefyd yn cael ei wneud i sicrhau bod gan Elan a phrosiect Elan Links, amrywiaeth o lwyfannau cymdeithasol.

Bydd hyrwyddo Elan a Chynllun Elan Links drwy wefan y prosiect a’r cyfryngau cymdeithasol yn cael ei gydlynu.

Lawrlwythwch manylion y prosiect yma

7c – Artistiad Preswyl

Yn hanesyddol, mae Elan yn le sy’n ysbrydoli, gyda rhyw 1 ym mhob 8 o bobl yn awr yn ymweld ag Elan yn bennaf i ymgymryd â gweithgareddau artistig neu greadigol. Mae datblygiadau diweddar yn y maes wedi’i anogi gan arweinyddiaeth leol CARAD ac arweinyddiaeth genedlaethol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Bydd y prosiect yn adeiladu ar yr etifeddiaeth artistig i ddatblygu Elan fel canolfan creadigol ymhellach gyda ffocws arbennig ar ddefnyddio celf i ddeall, archwilio a chysylltu â natur, dŵr, cynaliadwyedd a’r deinamig cefn gwlad/trefol yn well. Mae yna gyfle hefyd i ymestyn at y cymunedau cysylltiol drwy ddatblygu cysylltiad â sefydliadau creadigol fel oriel IKON ym Mirmingham.

Lawrlwythwch manylion y prosiect yma

7d - Digwyddiadau Atyniadol ac Arloesol

Bydd y prosiect hwn yn dod ag ymagwedd gyfannol a strategol i ddigwyddiadau Elan, drwy weithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid sydd â diddordeb. Trefnir rhaglen o weithgareddau atyniadol ac arloesol blynyddol fydd yn adeiladu ar y ddarpariaeth bresennol o ddigwyddiadau a drefnir gan Dŵr Cymru ac Ymddiriedolaeth Cwm Elan. Byddwn yn ymdrechu i gysylltu Elan a Rhaeadr Gwy yn fwy drwy wneud y mwyaf i’r haenau gwahanol y dreftadaeth sydd ar gael bydd yn galluogi pobl i ddysgu amdano.

Lawrlwythwch manylion y prosiect yma