Nod 1: Adfer a chynyddu cynefinoedd sydd wedi’i hadnabod gan gynllun gweithredu cymeriad y dirwedd

1a – Corsydd Iach

Mae nifer o fynyddoedd Elan yn cael eu dominyddu’n fwyfwy gan laswellt collddail o’r enw gwellt y gweunydd. Mae gordyfiant y glaswellt hwn wedi digwydd o ganlyniad i’r newid yn y polisi amaethyddol sy’n ffafrio nifer fawr o ddefaid yn hytrach na’r gymysgfa draddodiadol o ddefaid a gwartheg ac y mae llai o ddefaid yn pori yno mewn blynyddoedd diweddar. Bydd ffocws y prosiect ar dorri gwellt y gweunydd fydd yn gwella cyflwr rhostir gwlyb y gors, fydd yn hygyrch drwy gynllun grant i’r tenantiaid hynny sy’n cymryd rhan. Bydd cyflwr y rhostir yn cael ei fonitro ac mewn partneriaeth â Gwyddonwyr yr Ucheldir ym Mhrifysgol Aberystwyth, bydd myfyriwr PhD yn ymuno a’r prosiect i edrych yn benodol ar y ffyrdd gorau o daclo gwellt y gweunydd yn y dyfodol.

Lawrllwythwch manylion y prosiect yma

1b – Rhostir Sych Gwell

Mae gan Elan llawer o ardaloedd o rostir sych sy'n cynnal poblogaethau o anifeiliaid a phlanhigion pwysig a darparu arddangosfa wych o liw yn ystod y tymor blodeuo. Ar yr un pryd, mae'r rhostir yn cael ei ddefnyddio ar gyfer pori helaeth gan dda byw ar adegau penodol o'r flwyddyn.

Mae rhai rhannau o rostir sych Elan yn cael eu goresgyn gan rywogaethau megis rhedyn a chonwydd ar draul y cynefin. Mewn meysydd eraill, mae proffil oedran unffurf o rug yn gwneud y rhostir agored i chwilen y grug ac yn lleihau amrywiaeth y rhywogaethau rhostir.

Bydd rhywogaethau ymledol yn cael ei glirio o ardaloedd o rostir sych a phroffil oedran mwy amrywiol o rug yn cael ei greu drwy losgi a thorri er mwyn ei amddiffyn ar gyfer y dyfodol

Lawrlwythwch manylion y prosiect yma

1c – Gwella ein Coetiroedd

Mae Elan yn gartref i rai o goetiroedd derw digoes yr ucheldir pwysicaf Cymru ac y mae’n Ardal Cadwraeth Arbennig (SAC) am y rheswm hwn. Bydd y prosiect hwn rhoi ffocws ar wella rhannau o’r coetiroedd SAC sydd yn ardal Elan.

Lawrlwythwch manylion y prosiect yma